Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar iesniegtu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 6.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs lietu ar pieteicēja iesniegtu kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Pieteicējs vērsās Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” un vēlāk ar apstrīdēšanas iesniegumu arī Rīgas domē, lūdzot sniegt informāciju, kas saistīta ar braukšanas maksas jeb tarifa noteikšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Lietā ir strīds par to, vai pieteicējam pamatoti ir atteikts izsniegt informāciju pieprasītajā apjomā. Pieteicējs uzskata, ka tiesa ir nepareizi piemērojusi Informācijas atklātības likuma 2. un 10.pantu, kā arī nepamatoti lietā piemērojusi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumus Nr. 341. (Lieta SKA-40/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv