Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Lauku atbalsta dienests, Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts meža dienests, Rēzeknes pilsētas dome un Rīgas bāriņtiesa.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 8.jūlijā rakstveida procesā izskatīs Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds, vai Zemessardze ir pareizi uzskaitījusi laiku, kurā zemessargs pildīja papildu līgumā noteiktos apsarga amata pienākumus un atbilstoši aprēķināja un izmaksāja algu katru mēnesi. Apgabaltiesa atzina, ka izskatāmajā gadījumā pēc analoģijas ir piemērojamas Darba likuma normas. Savukārt Aizsardzības ministrija kasācijas sūdzībā norāda, ka nav pamata piemērot analoģiju. (Lieta Nr.SKA-182/2022).

 

2) Administratīvo lietu departaments 8.jūlijā turpinās izskatīt lietu par Lauku atbalsta dienetsa atteikumu piešķirt kompensācijas maksājumu par mikrolieguma meža teritorijām grūtībās nonākušam uzņēmumam.

Izskatāmajā lietā pieteicējai – SIA „Piltenes meži” – piederošais īpašums sastāv no zemesgabala, kurā atrodas mikrolieguma teritorija īpaši aizsargājamai putnu sugai – mednim, kurai noteikta mikrolieguma buferzona 59,5 ha platībā. Mikrolieguma teritorija ir meža teritorija, kas neietilpst Natura 2000 teritorijā. Pieteicēja vērsās Lauku atbalsta dienestā ar lūgumu piešķirt atbalsta maksājumu, norādot, ka kompensācijas maksājumus par Natura 2000 meža teritorijām var saņemt par mikroliegumiem, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām. Lauku atbalsta dienests atteica pieteicējai piešķirt atbalstu par meža zemju platībām ar mikroliegumu, jo konstatēja pieteicējai grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmi, proti, pieteicējas zaudējumi sastāda vairāk nekā 50 % no pamatkapitāla.

Senāts, skatot lietu, saskatīja neatbilstību piemērotajam ierobežojumam grūtībās nonākušajam uzņēmumam ar kompensācijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu būtību, tāpēc vērsās Eiropas Savienības Tiesā. Saņemot EST atbildes uz uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem, Senāts turpinās lietas izskatīšanu. (Lieta Nr. SKA-4/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv