Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā izskatīs divas lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 6.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta ir par nekustamo īpašumu tirdzniecību laikā, kad vēl īsti nebija skaidrs, vai tā ir saimnieciskā darbība. Tāpēc pieteicēja neveda grāmatvedību. Tajā pašā laikā pieteicējai paralēli bija cita saimnieciskā darbība. Šobrīd lietā ir jautājums par to, kādi izdevumi un kādā apmērā būtu attiecināmi uz pieteicējas saimniecisko darbību ar nekustamajiem īpašumiem. Faktiski tiesību strīds ir par pierādīšanas pienākuma nastas sadali, procesa dalībnieka līdzdarbības pienākumu tiesas procesā un tiesas pienākumu vērtēt pierādījumus. (Lieta Nr. SKA-529/2019).