Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Vides pārraudzības valsts birojs, Satiksmes ministrija un Ieslodzījuma vietu pārvalde. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 6.augustā rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā ir strīds par to, vai pieteicējai izsniedzami tehniskie noteikumi vasaras mājas būvniecībai nekustamajā īpašumā, kas atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. Izskatāmajā gadījumā būtiski noskaidrot, vai konkrētais nekustamais īpašums izveidots pirms vai pēc 2003.gada 23.jūlija, no kā atkarīgs, vai lietā piemērojams Aizsargjoslu likuma 36.panta pirmās daļas 2.punkts, kas paredz ierobežojumu veidot un apbūvēt zemes īpašumus, kuru platība ir mazāka par 3 hektāriem. Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka pieteicējas nekustamais īpašums izveidots pirms šī datuma, un tas nozīmē, ka uz pieteicēju neattiecas minētajā tiesību normā noteiktie ierobežojumi. Vides pārraudzības valsts birojs par apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību. (Lieta SKA-664/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv