Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Iepirkumu uzraudzības birojs.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 6.jūnijā rakstveida prcesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Lietā pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības biroja 2015.gada 27.jūlija lēmums, ar kuru atstātas spēkā valsts AS “Latvijas Valsts meži” rīkotā publiskā iepirkuma nolikuma prasības.

Lietā izšķirams, cik detalizēti pasūtītājam iepirkuma nolikumā jāapraksta iepērkamo pakalpojumu sniegšanas vieta, laiks un apjoms, ja paredzēts noslēgt vispārīgo vienošanos, tātad - apskatāms vispārīgās vienošanās jēdziens. (Lieta SKA-250/2017).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv