Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs un Rīgas dome.  

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 9.janvārī rakstveida procesā aizskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Lietā ir strīds, vai Administratīvā rajona tiesa pareizi piemērojusi tiesību normas, kas publiskajā iepirkumā konkursa pretendentam ļauj izskaidrot iesniegto piedāvājumu, nemainot tā saturu.

Pieteicēja, SIA „TREV-2 Grupp”, piedāvājumā prasītajā darba organizācijas prasību sadaļā nebija iesniegusi nolikumam atbilstošu naudas plūsmas tabulu, un tā rezultātā pasūtītāja izslēdza pieteicēju no dalības valsts AS „Latvijas Valsts ceļi” izsludinātajā konkursā par autoceļa posma pārbūvi. Administratīvā rajona atzina, ka pieteicējas iesniegtā naudas plūsmas tabula patiešām neatbilda tām prasībām, kādas varēja secināt no konkursa nolikuma.

Pieteicēja kasācijas sūdzībā izvirza iebildumus attiecībā uz pierādījumu novērtēšanas pareizību. Pieteicēja arī argumentē, ka tiesa kļūdījusies, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma, kas bija spēkā līdz 2017.gada 28.februārim, 45.panta trešo daļu, kas pieļauj piedāvājuma izskaidrošanu. (Lieta SKA-185/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv