Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar pieteicējas iesniegtu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 6.septembrī rakstveida procesā turpinās izskatīt pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā pieteicēja – apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” (pirms reorganizācijas – apdrošināšanas akciju sabiedrība „InterRisk Vienna Insurance Group”) – sniedza SIA „H9L” vispārējo galvojumu, par ko tika noformēta vispārējā galvojuma polise, kas darbojās no 2012.gada aprīļa līdz 2013.gada aprīlim. Kad Valsts ieņēmumu dienests 2013.gada febuārī konstatēja, ka „H9L” noliktavā neatrodas muitas kontrolei nodotās preces, tas aprēķināja muitas parādu. Tika uzsākta muitas parāda piedziņa no „H9L”, taču piedziņa bija nesekmīga. 2017.gada maijā Valsts ieņēmumu diensets ar prasību par muitas parādu vērsās pie pieteicējas kā pie galvotājas.

Pieteicēja nepiekrīt muitas parāda piedziņai, uzskatot, ka vēršanās pret galvotāju notiek nesamērīgi ilgu laiku pēc tam, kad pieteicēja uzņēmās galvojuma saistības.

Senāts pērn jūnijā apturēja tiesvedību lietā un vērsās Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem. Senāts uzskatīja, ka lietā ir nepieciešama Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas Nr.2913/92 „Par Kopienas Muitas kodeksa izveidi” (Muitas kodekss) normu interpretācija. Eiropas Savienības Tiesa ir uzsvērusi, ka Muitas kodeksa 221.panta 3.punktā ir paredzēts termiņš, kuram beidzoties, parādniekam vairs nevar nosūtīt paziņojumu par muitas parādu. Senāts līdz ar to uzdeva jautājumu, vai šis termiņš būtu attiecināms arī uz galvotāju, kā arī - vai uz galvotāju būtu attiecināmi dalībvalsts noteikumi par izpildi, tostarp termiņiem. (Lieta Nr. SKA-145/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv