Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Krustpils novada dome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

Administratīvo lietu departaments 2020.gada 7.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem divās lietās, kurās pārsūdzēti Latvijas Zvērinātu advokātu eksāmena komisijas lēmumi par eksāmena vērtējumu. Pieteicēji kārtoja zvērināta advokāta eksāmenu, bet eksāmena rakstiskajā daļā saņēma nelabvēlīgu eksāmena komisijas vērtējumu. Lietā ir strīds par eksāmena komisijas un tiesas pilnvaru apjomu, kā arī par to, vai normatīvie akti pietiekami regulē eksāmena vērtēšanas kritērijus. (Lietas Nr. SKA-146/2020, SKA-203/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv