Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts zemes dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 9.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu. Lietā tiek risināts strīds par to, vai  dzīvokļa īpašuma pārbūves rezultātā palielinoties tā platībai, mainās arī katrā dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērs, un vai šadā gadījumā  ir nepieciešams dzīvokļu kopības lēmums par kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu. (Lieta Nr. SKA-202/2021).
  2. Senāta Administratīvo lietu departaments 10.jūnijā mutvārdu procesā turpinās izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu “melnajā sarakstā” jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atcelšanu. Iepriekšējā tiesas sēdē 15.martā Senāts uzklausīja lietas dalībniekus un nolēma, ka lietas izskatīšana ir atliekama, lai pieprasītu papildu informāciju no Valsts drošības dienesta. (Lieta Nr. SA-1/2021).

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv