Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Datu valsts inspekcija, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Senāta Administratīvo lietu departaments 9.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēju blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par pagaidu aizsardzības noteikšanu pieteikumā par pienākumu vakcinēties pret Civid-19. Pieteicējas apgabaltiesā lūdza piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli, lai apturētu Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 5.3.apakšpunkta darbību attiecībā uz viņām. (Lieta Nr.SKA-678/2022).

2) Senāta Administratīvo lietu departaments 10.martā rakstveida procesā izskatīs Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā tiek risināts strīds par to, vai Valsts policijas amatpersonas izdienā ieskaita laiku, kad tā ir bijusi atstādināta no amata pienākumu izpildes sakarā ar piemēroto drošības līdzekli (noteiktas nodarbošanās aizliegums) un Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā lietas izskatīšanas laikā vēl nav atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Minētais jautājums ir aktuāls sakarā ar tiesībām pēc piecu gadu nepārtrauktas izdienas gadiem Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē saņemt vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā atbilstoši pēdējam amatam. (Lieta Nr.SKA-330/2022).

3) Senāta Administratīvo lietu departaments 11.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā risināms jautājums par to, vai personas aizturēšana, ko veic prokuratūras apsargs, ir uzskatāma par administratīvo aizturēšanu. Proti, vai laiks, kurā prokuratūras apsargs aiztur personu līdz brīdim, kad prokuratūrā ierodas policija, jāieskaita administratīvās aizturēšanas termiņā, kas bija paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 255.pantā (personu drīkst aizturēt ne ilgāk kā uz četrām stundām). (Lieta Nr.SKA-220/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv