Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Satiksmes ministrija, Patentu valde un Iecavas novada dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī rakstveida procesā izskatīs Iecavas novada domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai ir atļaujama totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršana.  Apgabaltiesa, izskatot pieteicējas pieteikumu par atļaujas izsniegšanu, atzina, ka likumdevējs derību likmju pieņemšanas vietām vai totalizatoram ir noteicis vieglākas prasības. Attiecīgi pašvaldībai savs aizliegums ierīkot totalizatora vai derību pieņemšanas vietu ir vēl jo rūpīgāk jāpārdomā un jāmotivē. Izvērtējot Iecavas novada domes konstatētos apstākļus un veiktos apsvērumus, tiesa uzskatīja, ka pašvaldība atteikumu nav pietiekami pamatojusi – pašvaldība nebija konstatējusi būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu. Līdz ar to pašvaldībai nebija pamata liegt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu.

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 10.aprīlī rakstveida procesā izskatīs VAS „Latvijas dzelzceļš” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ar Satiksmes ministrijas lēmumu VAS „Latvijas dzelzceļš” piemērota finanšu korekcija Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas ietvaros, sakarā ar būvdarbu līgumā veiktajiem grozījumiem. Lietā ir strīds par būvdarbu līgumā izdarīto grozījumu novērtējumu. VAS „Latvijas dzelzceļš” nepiekrīt iestādes atzinumam, ka veiktie grozījumi ir vērtējami kā būtiski, un uzskata, ka, pat ja tie būtu vērtējami kā būtiski, tie nevar būt par pamatu, lai piemērotu finanšu korekciju, jo konkrētajos apstākļos tas neatbilstu tiesiskās paļāvības aizsardzības principam un samērīguma principam. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. (Lieta SKA-38/2019).

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 10.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir izšķirams jautājums par to, vai, izbeidzot pirms termiņa finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgumu darījumā ar lietotu automašīnu, ir nepieciešams šo līgumu pārkvalificēt par nomas pakalpojumu un par to aprēķināt pievienotās vērtības nodokli. (Lieta SKA-54/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv