Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē Zoom platformā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts policija un Valsts dzelzceļa inspekcija.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 8.februārī rakstveida procesā izskatīs divas lietas ar pieteicēju iesniegtām kasācijas sūdzībām par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem. Abās izskatāmajās lietās personas bija aizturētas mītiņa laikā, bet aizturēšanas ilgums nedaudz pārsniedza likumā noteikto – vienā lietā 5 minūtes, otrā – 6 minūtes. Strīds lietās ir par to, vai apgabaltiesa ir pienācīgi izvērtējusi, vai aizturēšana bija pamatota, vai aizturēšana, kas pārsniedz likumā atļauto par dažām minūtēm pats par sevi ir būtisks pārkāpums, par ko pienākas atlīdzinājums. (Lietas Nr.SKA-352/2021; SKA-357/2021).

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 12.februārī tiesas sēdē Zoom platformā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lai iegūtu tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts, kurš sastāv no A daļas un B daļas. B daļas sertifikāts nosaka atļauju pārvietoties pa konkrētu dzelzceļa tīkla posmu. Pieteicēja AS „Baltijas Ekspresis” ir saņēmusi drošības sertifikāta B daļu iecirknim līdz Indrai, bet vēlas, lai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija to grozītu līdz valsts robežai, kas dotu iespēju tai slēgt līgumu ar Baltkrievijas dzelzceļu. Savukārt inspekcija uzskata, ka, lai novērstu drošības riskus, pieteicējai vispirms jānoslēdz līgums ar Baltkrievijas dzelzceļu.

Lietā strīds ir par to, vai, lai saņemtu sertifikāta daļu, izvirzītās prasības ir pamatotas. (Lieta Nr. SKA-389/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv