Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 10.martā rakstveida procesā izskatīs vairāku pieteicēju – fizisku personu – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīti pieteicēju pieteikumi.

Pieteicēji ir vērsušies tiesā ar vairākiem pieteikumiem par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumiem, ar kuriem pieteicējiem piemērotas Kredītiestāžu likuma 196.pantā paredzētās sankcijas – uzlikts pienākums kredītiestādes padomei atsaukt no amata valdes locekļus (pieteicējus šajā lietā), noteikts pagaidu aizliegums kredītiestādes valdes locekļiem veikt tiem noteiktos pienākumus kredītiestādē, kā arī uzlikta likumā paredzētā soda nauda. Pieteicēji apstrīd savu vainu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētajos pārkāpumos, kā arī norāda uz dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpumu, ņemot vērā, ka sankcijas par vieniem un tiem pašiem pārkāpumiem piemērotas ar vairākiem atsevišķiem lēmumiem. Apgabaltiesa pieteikumus apvienojusi vienā tiesvedībā. (Lieta Nr. SKA-70/2021).

 

2. Senāta Administratīvo lietu departaments 12.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā tiek risināts strīds starp Valsts ieņēmumu dienestu un pieteicēju par pieteicējas tiesībām atskaitīt priekšnodokli. Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka pieteicējai šādu tiesību nav, jo pieteicēja strīdus preci nav saņēmusi no nodokļa rēķinā norādītās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un pieteicēja to nevarēja nezināt. Strīda atrisināšanai lietā ir jāizvērtē vairāki ar priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību izmantošanu saistītie jautājumi, tostarp jānoskaidro, vai ir pieļaujami darījumu faktisko neesību un nodokļu maksātāja informētību par iesaistīšanos nodokļu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā pamatot ar netiešiem pierādījumiem. (Lieta Nr. SKA-49/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv