Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā tiesa izskatīs arī divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas Tehniskā universitāte un Jelgavas pilsētas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Lieta ierosināta pēc SIA „Bauskas sadzīves pakalpojumi” pieteikuma par Rīgas Tehniskās universitātes rīkotā publiskā iepirkuma „Veļas mazgāšana RTU studentu viesnīcas vajadzībām” rezultātu atzīšanu par prettiesisku. Lietā ir strīds par to, vai par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents ir izpildījis nolikuma prasību, kas paredz, ka pretendentam ir jābūt atļaujai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai. Attiecīgais pretendents šīs prasības izpildei atsaucies uz citas personas iespējām, taču kasācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka, tā kā atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” normām minēto atļauju var izmantot tikai tā persona, kurai atļauja izsniegta, tad uzvarētājs šīs prasības izpildei nevarēja balstīties uz citai personai izsniegtu atļauju.

Kasācijas kārtībā lietā izšķirams, vai pretendents publiskajā iepirkumā ir tiesīgs kvalifikācijas prasību izpildei balstīties uz tādiem citas personas resursiem kā atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai. (Lieta SKA-895/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 12.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs Izglītības un zinātnes ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, ar kuru pieteicējai tiktu apstiprināta kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem par katru profesijā nostrādāto gadu pēc studiju beigšanas, dzēšot 10 procentus no kopējās studējošā kredīta summas. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu pieteikums apmierināts daļēji.

Lietā ir strīds par to, ar kuru brīdi uzsākama pieteicējas studējošā kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem, proti, vai studējošā kredītu dzēš par iepriekšējo gadu vai par esošo gadu. Lieta nolikta izskatīšanai mutvārdu procesā, lai uzklausītu procesa dalībniekus un izvaicātu iestādi par to, kā noris studiju kredīta dzēšanas process. (Lieta SKA-330/2018).