Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Veselības inspekcija, Ķekavas novada dome un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī rakstveida procesā izskatīs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņēma lēmumu, ar kuru pieteicējam uzlika pienākumu atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus, kas radušies, pārkāpjot likumā noteiktos ienākumu gūšanas ierobežojumus, savienojot valsts amatpersonas amatu ar darba izpildi nodibinājumā. Birojs atzina, ka pieteicējs ar nodibinājumu slēgtajos autoratlīdzības līgumu ietvaros ir veicis gan darbu, kas ir vērtējams kā radošs darbs, gan darbu, kuru, biroja ieskatā, nevar atzīt par radošu darbu. Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā ar pieteikumu par biroja lēmuma atcelšanu. Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicēja pieteikums apmierināts. Birojs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka apgabaltiesa citastarp nepamatoti ir paplašinājusi jēdzienu ,,radošs darbs”, tajā iekļaujot arī tādus organizatoriska rakstura darbus, kas nav uzskatāmi par māksliniecisku darbu. (Lieta SKA-565/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta strīds ir par Latvijas Universitātē iegūtās jurista profesionālās kvalifikācijas pielīdzināšanu maģistra grādam.  Pieteicēja uzskata, ka, studējot vakara nodaļā, ir apguvusi studiju programmu piecu gadu pilna laika studijās. Savukārt iestāde un tiesa atzina, ka pieteicējas studijas ir bijušas nepilna laika, kas atbilst četrus gadus ilgām pilna laika studijām. (Lieta SKA-156/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv