Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 13.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja pārstāvja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Senātam kasācijas kārtībā ir jāizšķir strīds par to, vai tādai personai, kura atbilstoši likuma „Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” 2.panta otrajai daļai par savu politisko darbību vai pārliecību nav bijusi notiesāta un reabilitēta vai nav bijusi piespiedu kārtā nepamatoti ievietota ārstniecības iestādē, var piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, pamatojoties tikai uz šā likuma 4.panta pirmajā daļā norādītajiem dokumentiem. (Lieta Nr. 1032/2020). 

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv