Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par zemākas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Senāts rakstveida procesā izskatīs arī divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

Informācija par atsevišķu lietu:

  1. Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 2019.gada 11.septembrī pl.10.00 mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs vērsās iestādēs, lūdzot atmaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārmaksu. Atbildīgās iestādes pieteicēja lūgumu noraidīja, ņemot vērā darba devēja precizēto ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tiesiskā strīda pamatā ir sniedzams novērtējums par to, vai nodokļu pārmaksu var saņemt darba ņēmējs (pieteicējs) vai darba devējs. Iestādes uzskata, ka pārmaksu var izmantot darba devējs, iesniedzot  precizētu ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumu Nr.827 regulējums).

Savukārt pieteicējs savas tiesības saņemt nodokļa pārmaksu pamato ar  likuma „Par iedzīvotāju ienākuma  nodokli” 30.panta 3.punktu un MK noteikumiem Nr.164.

Lietā nepieciešams sniegt novērtējumu par to, kāds apstākļu kopums iestādēm bija jāņem vērā, lai pareizi piemērotu tiesību normas. Konkrētajā gadījumā nodokļu pārmaksas jautājumu noregulējums skar divas iestādes, kas darbojas patstāvīgi, līdz ar to strīdīgie jautājumi ir apskatāmi vairāku tiesību normu regulējuma ietvaros. Procesa pārskatāmības nolūkā Senāts ir nonācis pie secinājuma, ka mutvārdu process nodrošinās pilnīgāku un efektīvāku procesa dalībnieku tiesību īstenošanu. (Lieta SKA-272/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.L 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv