Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments, pamatojoties uz to, ka sprieduma sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, pagarināja nolēmuma sagatavošanas laiku līdz 19.jūnijam.

Senāts 16.maijā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja pieteicējas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjus un  noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 6.jūnijā.

Lietā ir strīds par to, vai fiziskai personai – nodokļu maksātājam ir tiesības veiktos apdrošināšanas prēmiju maksājumus iekļaut savos attaisnotajos izdevumos, ja šī persona kā apdrošinājuma ņēmēja un labuma guvēja ir noslēgusi līgumu par sava laulātā (apdrošinātā persona) dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu. Lietas dalībniekiem ir atšķirīgi viedokļi par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 6.punkta interpretāciju un piemērošanu. Valsts ieņēmumu dienests ir paudis viedokli, ka minētās normas izpratnē apdrošinājuma ņēmējam un apdrošinātajai personai ir jābūt vienai fiziskai personai – nodokļa maksātājam, lai personai būtu tiesības veiktos apdrošināšanas prēmiju maksājumus iekļaut savos attaisnotajos izdevumos. (Lieta SKA-301/2019; A420280015).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv