Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika apmierināts pieteikums un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) uzlikts pienākums izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru pieteicējam tiktu piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem pardarbu kaitīgos un smagos apstākļos. Augstākā tiesa atzina, kaapgabaltiesa nav objektīvi noskaidrojusi visus lietas apstākļus, kā arī lietā esošos pierādījumus nav vērtējusi atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām, tāpēc lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā.

VSAA atteica piešķirt pieteicējam vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem kā personai, kura strādājusi smagos un kaitīgos darbos, norādot, ka atbilstoši ierakstiem dokumentos – darba grāmatiņā un arhīva izziņā –, kas var apliecināt speciālo stāžu, pieteicējs strīdus periodā bija nodarbināts atslēdznieka-santehniķa darbos, kas nav iekļauti attiecīgajos smago un kaitīgo darbu sarakstos.

Apgabaltiesa atzina, ka to, ka pieteicējs pilnu darba dienu ir strādājis metinātāja darbu, kas ir iekļauts smago un kaitīgo darbu sarakstā, pierāda liecinieku liecības. Taču Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka tiesa nav vērtējusi un argumentējusi, kāpēc nav ņemami vērā citi lietā esošie dokumenti, kas ietver informāciju par to, ka pieteicējs strādājis gan par metinātāju, gan atslēdznieku-santehniķi, piemēram, 1987.gadā izsniegto raksturojumu, ierakstu darba grāmatiņā par santehniķa, gāzes metinātāja 4.kategorijas piešķiršanu 1984.gadā.

Apgabaltiesa konkrētajā gadījumā atzina, ka ieraksts Nr.4 pieteicēja darba grāmatiņā par santehniķa, gāzes metinātāja 4.kategorijas piešķiršanu patiesībā apliecina viņa pārcelšanu metinātāja darbā. Taču Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka šāds secinājums neatbilst darba grāmatiņu aizpildīšanas kārtībai, ko laikā, par kuru strīds ir šajā lietā, noteica attiecīga instrukcija.

Vienlaikus Augstākā tiesa šajā spriedumā ir vērtējusi aģentūras argumentu, ka spēkā esošās tiesību normas nepieļauj speciālā stāža konstatēšanā atsaukties uz liecinieku liecībām.

Šajā jautājumā Augstākā tiesa norāda uz judikatūras atziņām, ka administratīvā tiesa, izskatot pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par pensijas piešķiršanu, vienlaikus var konstatēt, ka personas tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem noteic tās darbs, kas atbilst smago un kaitīgo darbu sarakstos ietvertajam. Izskatot šādus pieteikumus, tiesa var izmantot visus Administratīvā procesa likumā noteiktos pierādījumus. Taču atbilstoši Administratīvā procesa likuma 3.panta otrajai daļai, ja cita likuma speciālā tiesību norma nosaka citu kārtību, kas nav pretrunā ar šā likuma pamatmērķiem un principiem, administratīvajā procesā piemēro cita likuma speciālo tiesību normu. Attiecībā uz apdrošināšanas stāža apliecināšanu šāda speciālā tiesību norma ir likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 7.punkts, kas noteic, ka pārejas periodā apdrošināšanas stāžu apliecina dokumenti. Tādējādi, ja ieraksti attiecīgajos dokumentos precīzi apliecina personas amatu vai profesiju, kurā tā bijusi pieņemta darbā, tiesai nav pamata šo pierādījumu noraidīt, pamatojoties tikai uz liecinieku liecībām par to, ka persona faktiski veikusi citu darbu vai pildījusi darba pienākumus, kas līdzīgi cita amata pienākumiem. Taču vienlaikus tas nenozīmē, ka administratīvā tiesa kā pierādīšanas līdzekli šādās lietās vispār nedrīkst izmantot liecinieku liecības. Iespējams, ka ar liecinieku liecībām ir novēršamas neprecizitātes vai nepilnības stāžu apliecinošajos dokumentos, vai arī liecinieku liecības var tikt izmantotas, ja nav saglabājušies dokumenti, kas apliecina stāžu, kā arī tad, ja sarakstos ir norādīts uz veicamā darba raksturu un pienākumiem, kas tiesai jānoskaidro.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv