Senāta Administratīvo lietu departaments 14.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmums par apraides atļaujas anulēšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai.

Izskatāmajā lietā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome anulēja pieteicējas – SIA „GB Group” – programmas „TVOE” apraides atļauju. Senātam lietā bija izšķirams jautājums, vai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ir rīcības brīvība, lemjot par apraides atļaujas anulēšanu plašsaziņas līdzeklim, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nav iesniedzis padomei informāciju par patieso labuma guvēju.

Analizējot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Eiropas Padomes rekomendācijā noteikto, Senāts spriedumā atzina, ka prasība norādīt elektroniskā plašsaziņas līdzekļa patieso labuma guvēju ir būtiska, lai nodrošinātu demokrātiskas valsts iekārtas sekmīgu attīstību.

Senāts secināja, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis tiesības uz apraides atļauju var iegūt un saglabāt tikai tad, ja ir zināms tā patiesais labuma guvējs, turklāt tas ir tāds, kas neapdraud būtiskas sabiedrības intereses. Tādējādi, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nav sniedzis informāciju par patieso labuma guvēju, nekādi papildu apsvērumi nevar izmainīt padomes lēmumu par to, vai apraides atļauja ir vai nav izsniedzama, bet gadījumā, ja tā ir izsniegta, vai tā ir vai nav anulējama. Informācijas nesniegšana par patieso labuma guvēju ir apraides atļaujas obligātā priekšnoteikuma atļaujas saņemšanai un izmantošanai neizpilde, nevis pārkāpums, kura apstākļus varētu un vajadzētu izvērtēt.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-644/2022 (A420115721)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv