Senāta Administratīvo lietu departaments 23.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Brocēnu novada domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto pašvaldības lēmumu akceptētas SIA „VIDUSKURZEMES AAO” paredzētās darbības atkritumu poligona paplašināšanai.

Lieta saistīta ar atkritumu poligona „Dūmiņi” darbības paplašināšanu Brocēnu novadā un sabiedrības līdzdalību sabiedriskās apspriešanas procesā. Pieteicējs bija iebildis, ka iedzīvotāji aktīvi nepiedalījās sabiedriskajās apspriešanās, jo paziņojumos par tās veikšanu bija norādīta nepilnīga informācija, tādējādi maldinot sabiedrību, kā arī sabiedriskās apspriešanas laiks nebija pielāgots strādājošiem iedzīvotājiem.

Senāts atzina, ka paziņojumā par sabiedrisko apspriešanu informācijai ir jābūt norādītai tā, lai sabiedrība izprastu paredzēto darbību un varētu izlemt līdzdarboties ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. Apgabaltiesa bija secinājusi, ka paziņojumā ir nepilnīga informācija, taču bez plašāka izvērtējuma par to, vai šī informācija ir liegusi sabiedrībai pilnībā izprast paredzētās darbības apjomu un sekas, atzinusi, ka sabiedrībai bija iespēja vairāk informācijas iegūt pašvaldībā un ierosinātāja mājaslapā. Senāts atzina, ka sabiedrībai nevar pārmest, ka tā nav piedalījusies apspriešanā, ja tā nav pietiekami skaidri informēta par paredzēto darbību.

Vienlaikus Senāts secināja, ka iedzīvotāji iebilst tieši pret paredzētās darbības iespējamo ietekmi – smakām, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesā ir pietiekami izvērtēta. Senāts atzina, ka pārsūdzētā lēmuma atcelšana tikai tāpēc, lai iedzīvotājiem būtu iespēja savas bažas par smaku ietekmi (kura jau ir izvērtēta, nekonstatējot būtisku nelabvēlīgu ietekmi) izteikt sabiedriskajā apspriešanā, būtu procesuāli neefektīva un neekonomiska. Tādējādi Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka lietas rezultātu neietekmētu tas, ka iedzīvotāji iebildumus pret smakām būtu izteikuši jau sabiedriskajā apspriešanā. 

Senāts arī konstatēja, ka tad, kad notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana, vismaz kāda daļa iedzīvotāju jau bija pieņēmusi lēmumu līdzdarboties ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, un arī tad, ja iedzīvotājiem nebija iespējams piedalīties sabiedriskajā apspriešanā klātienē, iedzīvotāji varēja izteikt viedokli un iesniegt priekšlikumus arī rakstveidā. Ņemot vērā, ka informētā sabiedrības daļa nebija izrādījusi interesi, Senāts neguva apstiprinājumu tam, ka sabiedriskās apspriešanas rīkošana citā laikā vai papildu pasākumi būtu veicinājuši lielāku šīs sabiedrības daļas iesaisti ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-381/2021 (A420264418)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv