Senāta Administratīvo lietu departaments 29.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un izbeidza tiesvedību lietā, kurā pieteikums bija iesniegts par Medību koordinācijas komisijas rīcību, nenosakot medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai.

Senāts atzina, ka par administratīvo aktu atzīstams lēmums, ar kuru Medību koordinācijas komisija nosaka pasākumus medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. Savukārt zaudējumu apmēra noteikšana ir vienīgi priekšnoteikums minētā administratīvā akta, ar kuru noteikti pasākumi postījumu ierobežošanai vai likvidēšanai, izdošanai, proti, zaudējumu apmēra noteikšanai pašai par sevi nav galīga noregulējuma rakstura. Līdz ar to nav pamata šādas starpdarbības aplūkot atrauti no konkrēto procesu noslēdzošā lēmuma – administratīvā akta.

Senāts atzina, ka Medību koordinācijas komisijas noteiktais medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmērs lauksaimniecībai pats par sevi nerada galīga rakstura tiesiskas sekas, līdz ar to nav atzīstams arī par konstatējošu administratīvo aktu. Senāts atkārtoja līdzšinējā judikatūrā atzīto, ka ne jebkurš iestādes konstatējums ir atzīstams par konstatējošu administratīvo aktu. Iestādes lēmums par kādas konkrētas faktiskās situācijas konstatēšanu ir atzīstams par administratīvo aktu tikai tad, ja šis konstatējums pats par sevi rada galīga rakstura tiesiskas sekas.

Šajā sakarā Senāts ņēma vērā, ka, pieņemot lēmumu par atbalsta izmaksu vai atteikumu, Lauku atbalsta dienests izmanto visu dienesta rīcībā esošo informāciju, arī klientu iesniegtos Medību koordinācijas komisijas lēmumus. Taču Medību koordinācijas komisijas lēmums ir tikai viens no iespējamiem pierādījumiem medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apliecināšanai.

Tāpat Senāts secināja, ka no tiesiskā regulējuma neizriet, ka Medību koordinācijas komisijas lēmums, kurā noteikts medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmērs lauksaimniecībai, pats par sevi radītu galīga rakstura tiesiskas sekas civiltiesiskajā tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no medību tiesību lietotāja, ja to paredz medību tiesību nodošanas līgums. Medību koordinācijas komisijas lēmums ir tikai viens no pierādījumiem, kuru tiesa civillietā novērtē kopsakarā ar pārējiem pierādījumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Senāts atzina, ka pieteikums par Medību koordinācijas komisijas rīcību, nenosakot medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā. Senāts tiesvedību lietā izbeidza.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-82/2022 (A420335417)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv