Senāta Administratīvo lietu departaments 11.oktobrī, vērtējot Ministru kabineta un Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtās kasācijas sūdzības, atzina par tiesisku un pamatotu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Ministru kabinetam uzlikts pienākums mēneša laikā no sprieduma stāšanās spēkā piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā 2017.gada nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics) maksimālajā apmērā atbilstoši sacensībās iegūtajai vietai. Senāts kasācijas tiesvedību lietā neierosināja un līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums.

Senatoru kolēģija par pamatotu atzina tiesas secinājumu, ka iestādes nav objektīvi attaisnojušas atšķirīgu attieksmi pret pieteicējiem, piešķirot ievērojami mazāku naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā (vai nepiešķirot nemaz) salīdzinājumā ar citiem sportistiem vienādas nozīmes vai pat mazāk nozīmīgās sporta sacensībās līdzīgā periodā un līdzīgas konkurences apstākļos.

Lēmumā atgādināts, ka Senāts līdzīgā lietā jau iepriekš olimpiskās, paralimpiskās un nedzirdīgo spēles ir atzinis par vienlīdz nozīmīgām (lieta Nr. SKA-108/2019 (A420419514)).

Iestādei ir rīcības brīvība kā lemt par naudas balvas piešķīrumu, tā arī izšķirties par piešķiramās naudas balvas lielumu, tomēr iestādes rīcības brīvība ir ierobežota ar vienlīdzības principu. Naudas balvu piešķiršana un tās lielums ir pakārots arī valsts finansiālajām iespējām. Tomēr tas, ka augstākā līmeņa sporta pasākumi, kas notiek reizi četros gados, notiek dažādos budžeta gados, pats par sevi neattaisno atšķirīgas attieksmes pieļaušanu. Objektīvus apstākļus, kas attaisno naudas balvas piešķiršanu atšķirīgā apmērā, iestādes izskatāmajā lietā nav norādījušas.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKA-498/2022 (A420129719)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv