Ar Senāta Administratīvo lietu departamenta 27.novembra lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru atcelti Jelgavas pilsētas domes lēmumi par būvatļaujas izsniegšanu veikala “Depo” celtniecībai Jelgavā, netālu no Jelgavas pils. Senāts atzīst, ka apgabaltiesas spriedums ir tiesisks un pamatots. Senāta ieskatā, apgabaltiesa ir vispusīgi pamatojusi to, kāpēc būvniecības iecere neatbilst esošajai dominējošajai apbūves funkcijai attiecīgajā Jelgavas apbūves kvartālā un ir pretrunā esošo būvju apbūves parametriem. Tāpat apelācijas instances tiesa ir pareizi atzinusi, ka būvobjekta funkcionēšanai būtu nepieciešama satiksmes infrastruktūras pārkārtošana, kas ietekmētu pieguļošās teritorijas.

Senāts lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas sūdzību norāda, ka apgabaltiesa ir izvērtējusi, vai lokālplānojumā ietvertie risinājumi pietiekamā detalizācijas pakāpē risina teritorijas izmantošanas, kā arī transporta infrastruktūras jautājumus, proti, vai būtu pieļaujams neizstrādāt detālplānojumu. Apgabaltiesa salīdzinājusi lokālplānojumā paredzētos satiksmes organizācijas risinājumus ar būvprojekta sastāvā ietvertajiem risinājumiem un atzina, ka transporta infrastruktūras kompleksi risinājumi nav sniegti pietiekamā detalizācijas pakāpē.

Senāts norāda – pretēji trešās personas lietā – SIA „AURAS CENTRS” – uzskatam, apstāklis, ka teritorijai ir izstrādāts lokālplānojums, automātiski nav pamats atzīt, ka nav jāizstrādā detālplānojums. Tāpat nav pietiekami vien ar to, ka lokālplānojumā vispārīgi ir ietverti satiksmes organizācijas risinājumi. Kā pamatoti norādījusi apgabaltiesa, Ministru kabineta noteikumu (Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”) mērķis ir administratīvā sloga būvniecībā mazināšana, nepieprasot tāda teritorijas attīstības plānošanas dokumenta kā detālplānojums izstrādi, ja jau iepriekš citā plānošanas dokumentā pietiekamā detalizācijas pakāpē ir noregulēts jautājums par plānoto teritorijas izmantošanu, tostarp sniegti transporta infrastruktūras risinājumi. Līdz ar to, lai atzītu, ka detālplānojums nav jāizstrādā, jākonstatē, ka lokālplānojumā pietiekami detalizētā pakāpē noteikti teritorijas izmantošanas veidi un to aprobežojumi, kā arī sniegti kompleksi transporta infrastruktūras risinājumi.

Senātā lieta nonāca ar trešās personas – SIA „AURAS CENTRS” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 21.janvāra spriedumu, ar kuru apmierināti biedrības "Jelgavas attīstībai”, biedrības „DIRECT IMPACT” un vairāku fizisko personu pieteikumi. Pieteicēji iebilda pret Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumiem par veikala-noliktavas "DEPO" būvniecību Jelgavā, Cukura ielā 2.

Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Lieta Nr. SKA-992/2020; A420221417

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv