Senāta Administratīvo lietu departaments 2.novembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Senāta tiesas sēdē tiesa uzklausīja lietas dalībniekus – pieteicēju un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjus. Tāpat Senāts uzklausīja uz tiesas sēdi uzaicinātos Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjus. Senāts noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 1.decembrī.

Izskatāmajā lietā ir strīds, vai izdevumi par vispārējās izglītības iegūšanu, apgūstot valsts akreditēto izglītības programmu privātajā mācību iestādē, ir iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja attaisnoto izdevumu sastāvā.

Pieteicējs ir fiziskā persona, kuras nepilngadīgais bērns vispārējās izglītības iegūšanai mācās privātajā mācību iestādē. Par šīm mācībām samaksāto mācību maksu fiziskā persona ir iekļāvusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos. Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka šāda mācību maksa nav iekļaujama attaisnotajos izdevumos, jo to neparedz tiesību normas. Tas tiek pamatots ar to, ka Latvijas Republikas Satversme personām nodrošina tiesības vispārējo izglītību iegūt bez maksas. Tāpēc vispārējās izglītības iegūšana par maksu ir tikai pašas personas izvēle. Turpretim pieteicējs uzskata, ka šādos apstākļos tiek ierobežotas viņa tiesības izvēlēties nepilngadīgajam bērnam mācību iestādi, kurā apgūt vispārējo izglītību, kā arī tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteikums apmierināts daļēji, atmaksājot tikai rezumējošā kārtībā aprēķinātā un avansa kārtībā samaksātā (ieturētā) iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpību 50,34 euro apmērā.

Lieta Nr.SKA-72/2022 (A420329817)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv