Senāta Administratīvo lietu departaments atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodevis jaunai izskatīšanai biedrības “Jūrmalas aizsardzības biedrība” pieteikumu par būvatļaujas, ar kuru SIA „Dzintara krasti” atļauts veikt pansionāta ēkas Jūrmalā rekonstrukciju par viesu namu, atcelšanu.

Pieteicēja bija vērsusies tiesā ar pieteikumu par minētās būvatļaujas atcelšanu, norādot, ka iegūtie pierādījumi apliecina, ka trešā persona faktiski plāno būvēt un ekspluatēt ēku kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, nevis kā viesu namu. Savukārt būvniecības dokumentācijā nosaucot būvniecības ieceri par viesu namu, trešā persona izvairījusies no tiesību normās noteiktā pienākuma daudzdzīvokļu mājas būvniecībai izstrādāt detālplānojumu.

Apgabaltiesa bija atzinusi, ka viesu nama un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekti pēc plānojuma un tehniskajiem parametriem būtībā var būt analogi un tiesiskais regulējums nenoteic konkrētas atšķirīgas pazīmes viesu mājām un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tāpēc, pārbaudot būvniecības dokumentāciju, nav iespējams pārliecināties par pieteicējas apgalvojumu, ka konkrētajā gadījumā viesu mājas vietā faktiski tiek būvēta dzīvojamā māja. Līdz ar to apgabaltiesa uzskatīja, ka pieteicējas iebildumi attiecas uz būves ekspluatācijas procesu, nevis uz jautājumu par būvatļaujas tiesiskumu.

Senāts piekrita apgabaltiesai, ka argumenti par būves izmantošanu neatbilstoši tās projektētajam lietošanas veidam visbiežāk varētu attiekties uz būves ekspluatācijas tiesiskumu. Tomēr Senāts uzsvēra, ka tas nenozīmē, ka būvatļaujas tiesiskuma izvērtējumā iestāde vai tiesa būtu ierobežota pārbaudīt pierādījumus, kas attiecas uz būves plānotu izmantošanu, jo būvatļauja kā būvniecību atļaujošais administratīvais akts tiek izdota arī konkrētam būves izmantošanas veidam.

Senāts vienlaikus norādīja, ka praksē būvatļaujas tiesiskuma pārbaudes laikā iestādes un tiesas rīcībā visai reti nonāks tādi pierādījumi, kas ar pietiekamu pārliecību ļaus apgalvot, ka būvi faktiski patiešām plānots izmantot neatbilstoši nule izdotajai būvatļaujai. Tomēr, ja šādi pierādījumi ir nonākuši iestādes vai tiesas rīcībā un jau būvatļaujas tiesiskuma pārbaudes laikā ir iespējams konstatēt, ka būvatļaujā paredzētais būves lietošanas veids neatbilst faktiski ieplānotajam būves lietošanas veidam, minētais var būt pamats būvatļauju atcelt.

Attiecībā uz lietā pārsūdzētās būvatļaujas tiesiskuma izvērtējumu Senāts piekrita pieteicējai, ka apgabaltiesa nav pievērsusi pienācīgu uzmanību lietā esošajiem pierādījumiem, kas liecina par trešās personas nodomu būvēt dzīvojamo māju, nevis viesu namu. Senāts arī norādīja: ja faktiski tiek īstenota tāda būvniecības iecere, kas prasa sabiedrības līdzdalības pasākumus detālplānojuma izstrādes formā, tad šādu pasākumu trūkums var radīt būtisku vides aizsardzības interešu aizskārumu. Nenovērtējot sabiedrības līdzdalības tiesību nozīmi, tiek apdraudēta to mērķu sasniegšana, kuru dēļ sabiedrības līdzdalības tiesības aizsargātas vides aizsardzību reglamentējošajos aktos.

Senāts lietu rakstveida procesā izskatīja 2018.gada 20.decembrī sakarā ar biedrības „Jūrmalas aizsardzības biedrība” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 7.aprīļa spriedumu. (Lieta SKA-506/2018; A420237615).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv