Senāta Administratīvo lietu departaments 30.janvārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts SIA “JOKER LTD” pieteikums un Iecavas novada domei uzlikts pienākums izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru SIA “JOKER LTD” tiktu atļauts atvērt spēļu zāli. Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesas veiktais izvērtējums par pašvaldības kompetenci izlemt, vai attiecīgā vietā spēļu zāles atvēršana nerada būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu, nav pietiekams. Senāts Administratīvās apgabaltiesas spriedumu atcēla un lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Izskatāmajā lietā pašvaldība atsaukusies uz iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pausto negatīvo nostāju spēļu zāles atvēršanai attiecīgajā vietā, vairāku objektu – kultūras iestādes, Pestīšanas armija un tās organizētā zupas virtuve, evaņģēliskās ticības kristiešu draudze „Dzīvības straume”, Iecavas evaņģēliski luteriskā baznīca – atrašanos plānotās spēļu zāles tuvumā un tās atrašanos intensīvā gājēju maršrutā. No pašvaldības norādītā secināms, ka galvenais motīvs iestādes nostājai liegt pieteicējai spēļu zāles atvēršanu ir ar šiem objektiem un azartspēlēm saistāmo vērtību nesaderība. Vienlaikus lietā ir ziņas par to, ka netālu, t.i., tajā pašā rajonā, jau atrodas cita spēļu zāle, kuras atvēršanai atļauja izsniegta agrāk.

Senāts spriedumā norāda, ka konkrētajā jautājumā – par spēļu zāles atvēršanu – apsvērumu izvirzīšana ir tieši pašas iestādes, nevis tiesas kompetencē, tādēļ iestādei arī jādod iespēja pilnīgi izteikt visus argumentus. Pašvaldībām nodotā plašā kompetence spēļu zāļu atvēršanā  liek tām šim jautājumam pievērsties konceptuāli. Tas nozīmē, ka pašvaldībai vispirms pašai ir jāsaprot, kādā veidā tās teritorijā tiks atļautas un darbosies spēļu zāles. Ja tā ir apzinājusi teritorijas, kurās atzīst azartspēļu nepieļaujamību sabiedrisko interešu vārdā, tad tai konsekventi ir jārīkojas gan, lemjot par jaunu atļauju izsniegšanu, gan attiecībā uz jau izsniegtajām atļaujām. Pretējā gadījumā var rasties šaubas, vai ierobežojums ir balstīts patiesos nolūkos rūpēties par iedzīvotāju interesēm, kā arī par vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu. Lai ievērotu vienlīdzīgas attieksmes principu, azartspēļu izsniegšanas sistēmai ir jābūt pamatotai ar nediskriminējošiem un iepriekš zināmiem objektīviem kritērijiem, lai nodrošinātu, ka iestāžu rīcības brīvības izmantošana tiek ierobežota tādā veidā, lai tā netiktu izmantota patvaļīgi, un lai atsevišķiem pakalpojuma sniedzējiem neradītu nepamatotas priekšrocības.

Senāts arī norāda – jāņem vērā, ka Azartspēļu un izložu likuma 42.panta sestās daļas kārtībā pašvaldība var lemt par jau izsniegtas atļaujas atcelšanu. Tādēļ šīs lietas ietvaros būtiski noskaidrot, vai pašvaldība ir pieņēmusi konkrētus lēmumus par to, kā tās teritorijā tiek izsniegtas spēļu zāļu atvēršanas atļaujas un vai tas var skart arī izskatāmo gadījumu (tostarp otras spēļu zāles darbības turpināšanu esošajā vietā).

Iecavas novada dome ar 2014.gada 14.janvāra lēmumu atteica pieteicējai SIA „JOKER LTD” atvērt azartspēļu zāli Iecavā, jo tas būtiski aizskartu pašvaldības iedzīvotāju intereses. Pieteicēja iesniedza tiesā pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja. Administratīvā apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, ar 2016.gada 4.oktobra spriedumu pieteikumu apmierināja. Augstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar SIA “JOKER LTD” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. (Lieta SKA-51/2019; A420224514).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv