Senāta Administratīvo lietu departaments 24.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par juridiskā fakta konstatēšanu, ka pieteicēja atradās mirušā vīra Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apgādībā un par valsts sociālā pabalsta piešķiršanu pieteicējai.

Izskatāmajā lietā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pieteicējai atteica piešķirt valsts pabalstu kā Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieka pārdzīvojušajai laulātajai. Apgabaltiesa, izskatot pieteikumu par VSAA lēmuma atcelšanu, atzina, ka tā kā pieteicēja saņem valsts vecuma pensiju, tad pieteicējas galvenais ienākumu avots ir pensija nevis līdzekļi, ko pieteicēja saņēma kā palīdzību no vīra. Līdz ar to pieteicēja nav bijusi mirušā laulātā apgādībā un nav pamata piešķirt pabalstu.

Senāts spriedumā analizējis esošo tiesu praksi un konstatēja, ka tā šajā jautājumā ir atšķirīga un jautājumus par juridiska fakta konstatēšanu par personu atrašanos apgādībā ir vērtējušas gan vispārējās jurisdikcijas tiesas, gan administratīvās tiesas. Senāts nepiekrīt apgabaltiesas secinājumam, ka tas vien, ka pieteicēja saņem vecuma pensiju, neatkarīgi no tās apmēra, ir pamats atzīt, ka pieteicēja nav bijusi mirušā laulātā apgādībā. Izdarot šādu secinājumu, apgabaltiesa nav noskaidrojusi un vērtējusi virkni turpmāk minēto tiesisko un faktisko apstākļu.

Senāts atzīst, ka, lai secinātu, vai pieteicēja bija mirušā laulātā apgādībā, nav pietiekami konstatēt tikai faktu, ka pieteicēja saņem vecuma pensiju, nevērtējot personas mantisko stāvokli. Senāts spriedumā analizējis tiesību normas un norāda, ka tāds nav bijis arī likumdevēja mērķis, paredzot Černobiļas likumā tiesības saņemt pabalstu mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei, tostarp, laulātajai. Vērtējot laulātā atrašanos mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apgādībā, bez ievērības nevar atstāt to, ka ne reti Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļi, tostarp laulātie ir rūpējušies par viņu slimības un invaliditātes laikā, kas savukārt ir ietekmējis viņu iespēju strādāt un gūt ienākumus. Tādējādi var veidoties situācija, ka laikā, kamēr laulātais aprūpē Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, finansiālā ziņā galvenais ģimenes iztikas avots ir tieši dalībnieka ienākumi. Arī pieteicēja norādījusi, ka sakarā ar vīra slimību bija spiesta strādāt nepilnu darba laiku, bet pēdējos desmit gadus pirms vīra nāves pieteicēja vispār nevarēja strādāt, jo apkopa vīru, kuram bija vairākas slimības un noteikta invaliditāte. Senāts norāda, ka arī šādi apstākļi būtu jāvērtē. Tāpēc Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Senāta spriedums. Lieta Nr.SKA-56/2022 (A420306517)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv