Senāta Administratīvo lietu departaments 11.maijā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru atzīts, ka pasūtītājai – AS ,,Daugavpils siltumtīkli” – t.s. mazajā iepirkumā bija jāievēro Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas ,,Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Senāts atzina, ka pirmās instances tiesa nepamatoti aprobežojusies ar nolikuma tiesiskuma izvērtējumu tikai atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām, nepiemērojot ārējās tiesību normas, kas reglamentē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumus. Senāts norāda, ka vadlīnijas ir metodisks atbalsts iepirkuma procedūru organizēšanā, nevis iepirkuma procedūru rīkotājiem saistošs iekšējais normatīvais akts. Konkrētajā gadījumā tiesai bija jāpārbauda nolikuma prasību atbilstība ārējo normatīvo aktu prasībām un iepirkumu pamatprincipiem.

Pieteicēja SIA ,,Alfa Drošība Groups” iesniedza piedāvājumu pašvaldības AS ,,Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – pasūtītājs) izsludinātajā atklātajā konkursā „Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu”. Ar pasūtītāja iepirkumu komisijas lēmumu līguma slēgšanas tiesības iepirkumā piešķirtas citam uzņēmumam, kas iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu. Nepiekrītot minētajam, pieteicēja vērsās tiesa, norādot, ka pasūtītājs nav pārbaudījis, vai iepirkuma uzvarētājs var ar saviem spēkiem nodrošināt tehniskajā specifikācijā paredzēto mobilās brigādes ekipāžas pakalpojumu.

Pieteicējas iebildumi vērsti uz to, ka pasūtītājs nebija pārbaudījis iepirkuma uzvarētāja atbilstību nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

Senāts spriedumā vērsa uzmanību, ka pasūtītājs nav noteicis īpašas prasības attiecībā uz tehniskās apsardzes nodrošināšanu, vien noteica pretendentiem pienākumu apliecināt, ka tie spēs izpildīt nolikuma prasības. Tāpat nolikums nesatur nekādus nosacījumus apakšuzņēmēju piesaistīšanai.

Tas, ka izskatāmās lietas apstākļos pasūtītājs nav noteicis īpašus noteikumus apakšuzņēmēju piesaistei un personu, uz kuru spējām pretendents balstīsies, piesaistei, bet tikai noteicis pretendentiem apliecināt savas spējas nodrošināt līguma izpildi atbilstoši nolikuma prasībām, ir pieļaujams gadījumā, ja tiek rīkots t.s. mazais iepirkums, un tas nav pretrunā ar publisko iepirkumu pamatprincipiem un normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā minēto, Senāts atzina par nepamatotu pirmās instances tiesas secinājumu, ka pasūtītājam bija pienākums nolikumā noteikt prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai.

Tādējādi piesaistītā uzņēmuma nodokļu parādi, maksātnespējas process, apturētā saimnieciskā darbība vai likvidācijas process nevar būt pamats paša pretendenta automātiskai izslēgšanai no iepirkuma, bet gan tikai piesaistītā uzņēmuma nomaiņai. Turklāt, ja apakšuzņēmējs vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, tā nomaiņa ir obligāta tikai tad, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības.

Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.

Senāta spriedums. Lieta Nr. SKA-367/2021 (A420218319)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses selretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv