Senāta Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” (iepriekšējais nosaukums –SIA „Space”) pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu pieteicējai liegtas tiesības atskaitīt priekšnodokli saistībā ar starpniecības pakalpojumiem par kapitāldaļu iegādi jeb ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamiem darījumiem. Senāts atzina, ka apgabaltiesai no jauna jāvērtē, vai pieteicējas saņemtie starpniecības un aģenta pakalpojumi ir saistīti ar kapitāldaļu iegādes darījumiem, kas nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, vai pieteicējas saimniecisko darbību kopumā.

Izskatāmajā lietā Valsts ieņēmumu dienests audita rezultātā pieteicējai samazināja no budžeta atmaksājamo pievienotās vērtības nodokli un saistībā ar to aprēķināja soda naudu. VID lēmumā norādīts, ka pieteicēja atskaitījusi priekšnodokli un reversā kārtībā aprēķinājusi pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz divu komersantu vārdā noformētajiem rēķiniem par konsultāciju un aģenta pakalpojumu sniegšanu. Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā pieteicējai šādu tiesību nebija, jo pieteicēja nav ievērojusi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 21.punkta „e” apakšpunkta un 92.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumus, proti, pieteicējai sniegtie pakalpojumi ir tieši saistīti ar neapliekamu darījumu – kapitāla daļu iegādi. Tādējādi nav konstatējama to tiešā saikne ar pieteicējas apliekamajiem darījumiem. Pieteicēja nepiekrīt VID lēmumam, jo uzskata, ka darījumi ar kapitāldaļām, būtībā iegūstot nekustamos īpašumus, nodrošina pieteicējas pamatdarbību – nekustamā īpašuma iznomāšanu, kas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi.

Senāts spriedumā analizējis Eiropas Savienības Tisas spriedumos izteiktās atziņas un norāda, ka tiesai, izskatot lietu no jauna, apsverams, vai starpniecības pakalpojumi ir tādi, kas saistīti tieši ar konkrētiem kapitāldaļu iegādes darījumiem, vai arī saistīti ar pieteicējas saimniecisko darbību, ko veido apliekami darījumi, kopumā. 

Senāta ieskatā tiesai vispirms būtu jāpārbauda, vai pastāv tieša un tūlītēja saikne starp saņemtajiem pakalpojumiem un kapitāldaļu iegādes darījumiem, un, ja tādas nav, jāvērtē, vai ir saikne ar saimniecisko darbību kopumā. Tiesai citstarp būtu jāpārbauda, vai pieteicējas darījumu būtība bija kapitāldaļu iegāde vai attiecīgo kapitālsabiedrību aktīvu iegūšana. Visu aktīvu vai to daļu nodošana atbilstoši Latvijas tiesiskajam regulējumam netiek uzskatīta par preču piegādi, bet izmaksas, kas pieteicējai radušās par saņemtajiem pakalpojumiem, lai veiktu šo pārņemšanu, varētu būt daļa no pieteicējas vispārējām izmaksām, un tādējādi šiem darījumiem varētu būt tieša un tūlītēja saikne ar visu saimniecisko darbību.

Senāts spriedumā norāda, ka apgabaltiesa nav vērtējusi un nav pārbaudījusi, vai kapitāldaļu iegāde aprobežojas tikai ar pieteicējas finanšu dalību konkrētā sabiedrībā, vai arī šim darījumam ir tieša un tūlītēja saikne ar aktīvu pārņemšanu ar nolūku tos izmantot savā saimnieciskā darbībā. Turklāt, vērtējot tiešu un tūlītēju saikni, jāņem vērā pieteicējas saņemto pakalpojumu faktiskā izmantošana, nevis sākotnējais nodoms.

Senāta nolēmums. Lieta Nr.SKA-32/2021 (A420135016).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv