Senāta Administratīvo lietu departaments 10.februārī atcēla Adminidtratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – SIA „Latvijas Mobilais Telefons” – pieteikums un atzīts par spēkā neesošu Valsts policijas lēmums par pienākuma uzlikšanu pieteicējai liegt piekļuvi tīmekļa vietnēm, kas retranslē nelicencētu saturu. Senāts atzina, ka Valsts policija ir institūcija, kam ir vispārīga kompetence efektīvi un samērīgi reaģēt uz tiesību normu pārkāpumiem gadījumos, kad speciāla kompetence nav noteikta citai institūcijai. Līdz ar to Senāts secināja, ka apgabaltiesa ir kļūdījusies apsvērumos par Plašsaziņas līdzekļu padomes un Valsts policijas kompetenci un nonākusi pie nepareiziem secinājumiem. Tāpēc Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Izskatāmajā lietā Valsts policija bija saņēmusi biedrības „Par legālu saturu” iesniegumu un uzsāka pārbaudi par iespējamu autortiesību un blakustiesību pārkāpumu, nelicencēti retranslējot televīzijas programmas interneta vietnēs www.ontvtime.ru, www.sunduk.tv, www.tvtrend.org, www.sovok.tv un www.televizor.tv. Ar pārsūdzēto lēmumu atstāti spēkā vairāki Valsts policijas paziņojumi „Par nelicencēta satura pārraidi”, kuros pieteicējai SIA „Latvijas Mobilais Telefons” uzlikts pienākums veikt darbības, lai elektronisko sakaru tīklā likvidētu uzglabāto informāciju un liegtu piekļuvi minētajām tīmekļa vietnēm, kurās prettiesiski tiek publiskots audiovizuāls saturs. Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu par lēmuma atcelšanu.

Administratīvā rajona tiesa atcēla pārsūdzēto lēmumu daļā, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums likvidēt uzglabāto informāciju, jo konstatēja, ka pieteicēja informāciju neuzglabā. Daļā par pienākumu liegt piekļuvi tīmekļa vietnēm rajona tiesa pieteikumu noraidīja.

Izskatot pieteikumu noraidītajā daļā sakarā ar pieteicējas apelācijas sūdzību, Administratīvā apgabaltiesa to apmierināja un atzina strīdus paziņojumus par spēkā neesošiem. Tiesa, atsaucoties arī uz tiesiskuma, tiesību virsvadības, likuma prioritātes un likuma atrunas principiem, kā arī aizliegumu piemērot analoģiju, secināja, ka policijas kompetencei pieņemt lēmumu ir jābūt tieši noteiktai normatīvajā aktā.

Senāts spriedumā norāda – no pārsūdzētā Valsts policijas lēmuma izriet, ka pienākums pieteicējai noteikts, jo kriminālprocesā (kas nav ierosināts pret pieteicēju) konstatēts, ka konkrētās tīmekļa vietnēs tiek publiskots tāds audiovizuāls saturs, kas neatbilst valsts noteiktajam tiesiskajam regulējumam, un šīs tīmekļa vietnes veidotāji vai uzturētāji prettiesisko audiovizuālo saturu retranslē, izmantojot arī pieteicējas nodrošināto interneta tīklu. Tāpēc policija, lai pārtrauktu prettiesiska audiovizuāla satura retranslēšanu, ir uzdevusi pieteicējai nodrošināt, ka tās interneta tīklā prettiesisko tīmekļa vietņu uzturētājiem vairs nav iespējams retranslēt prettiesisko saturu. No pārsūdzētā lēmuma secināms, ka šāds pienākums uzlikts, lai pārtrauktu konkrētu tīmekļa vietņu (to veidotāju vai uzturētāju) prettiesiskās darbības.

Senāts spriedumā norāda, ka tiesiskā valstī ir jābūt piespiedu mehānismiem, lai panāktu, ka tiesību normas ievēro arī personas, kas tās pārkāpj. Tomēr ne visos gadījumos likumdevējs ir noteicis speciālo kompetento institūciju, kas var uzlikt pienākumu novērst pārkāpumu un sekot tā izpildei vai sodīt par normas pārkāpšanu. Tādējādi valstī ir jābūt institūcijai, kam ir vispārīga kompetence reaģēt uz tiesību normu pārkāpumiem gadījumos, kad speciāla kompetence nav noteikta.

Senāta spriedums. Lieta Nr.SKA-276/2022 (A420173819)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv