• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 14. maijs, 2021.
Atzīst par pamatotu tiesas secinājumu neizsniegt arhīva darbinieka savu pienākumu veikšanai apkopotu informāciju
Administratīvo lietu departamentā 11. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
Administratīvo lietu departamentā 8. maijs, 2021.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.maijam
Administratīvo lietu departamentā 5. maijs, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par nodokļu aprēķināšanu un maksāšanu no autoratlīdzības ienākuma
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: aprīlī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Nesaskatot, ka prasība doties uz pilsonības valsti būtu nehumāna, Senāts atstāj spēkā lēmumu neizsniegt jaunu termiņuzturēšanās atļauju
Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2021.
Atstāj spēkā apgabaltiesas spriedumu par atteikumu piešķirt bezdarbnieka pabalstu
Administratīvo lietu departamentā 27. aprīlis, 2021.
Senāts atstāj negrozītu spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pašvaldības pienākumu pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2021.
Stājas spēkā spriedums, atceļot pašvaldības lēmumu, ar kuru tiek ierobežotas personu tiesības izmantot īpašumu
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 23. aprīlis, 2021.
Norādot, ka lēmuma, ar kuru izšķirts civiltiesisks strīds starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju, pieņemšana ultra vires nerada pamatu lietu izskatīt administratīvā procesa kārtībā, Senāts izbeidz tiesvedību administratīvajā lietā
Administratīvo lietu departamentā 22. aprīlis, 2021.
Lietā par atteikumu izmaksāt kompensāciju par mikrolieguma apgrūtinājumu meža zemei grūtībās nonākušam uzņēmumam Senāts vēršas Eiropas Savienības Tiesā