Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 4.septembrī daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 29.decembra spriedumu prasībā pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Lieta atceltajā daļā nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka, izšķirot strīdu, apelācijas instances tiesa visus faktiskos apstākļus nav vērtējusi atbilstoši tiesību normas sastāva pazīmēm. AT pārbaudīja, vai apelācijas instances tiesas spriedumā sniegtais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka 2013.gada 19.septembra rīkojuma „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītājas I.Dravenieces disciplinārsodīšanu” un rīkojuma „Par I.Dravenieces atbrīvošanu no ieņemamā amata” izvērtējums un tā rezultātā izdarītie secinājumi atbilst Civilprocesa likuma 193.panta piektajā daļā noteiktajiem uz sprieduma tiesiskumu un pamatotību vērstajiem kritērijiem.

AT atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru atcelts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka 2013.gada 19.septembra rīkojums „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītājas I.Dravenieces disciplinārsodīšanu” un rīkojums „Par I.Dravenieces atbrīvošanu no ieņemamā amata”; daļā, ar kuru prasītāja atjaunota amatā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā; daļā, ar kuru no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) par labu prasītājai piedzīta vidējā izpeļņa par laiku no 2013.gada 19.septembra līdz 2014.gada 29.decembrim 24 050,76 EUR apmērā, ieturot likumā paredzētos nodokļus; daļā, ar kuru noteikta nekavējoša sprieduma izpilde par atjaunošanu amatā un darba algas 1000 EUR apmērā piedziņu un no KNAB par labu valstij piedzīta valsts nodeva 2407,12 EUR. Tāpat ar Augstākās tiesas spriedumu atcelts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 27.janvāra papildspriedums, ar kuru no KNAB par labu prasītājai piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem 1000 EUR.

 

Prasītāja ar prasību tiesā pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par darba devēja piemērotā disciplinārsoda atcelšanu un ieturētās naudas summas piedziņu vērsās 2014.gada februārī.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv