Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 27.maijā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt Jelgavas novada domes deputāta pieteikumu par pašvaldības rīcību, neizsniedzot viņam pieprasīto informāciju. AT atzina par pamatotu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru pieteikumu atteikts pieņemt, jo lieta nav skatāma administratīvā procesa kārtībā. Proti, pašvaldības deputāts informāciju ir pieprasījis un to vēlējies izmantot pašvaldības domes kā vēlētas institūcijas pareizu un taisnīgu lēmumu pieņemšanai, nevis kā privātpersonas individuālu tiesību īstenošanai. Ja informācijas pieprasījums iesniegts, īstenojot amatpersonas amata pienākumus, lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā.

Vienlaikus Augstākā tiesa taisīja lietā blakus lēmumu. Ar blakus lēmumu, kuru tiesa nosūtījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, AT vērš atbildīgās ministrijas uzmanību tālākai rīcībai, norādot, ka Jelgavas novada domes priekšsēdētājs savā darbībā pārkāpis Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu, nesniedzot pieprasītos dokumentus Jelgavas novada domes deputātam. Pašvaldības domes priekšsēdētājam ir pienākums izsniegt deputātam pieprasīto informāciju viņa pilnvaru īstenošanai nepieciešamo dokumentu norakstus un deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir tiesības iepazīties ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju dokumentāciju, kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav aizliegts.

Pieteicējs Jelgavas novada domes deputāts Kārlis Rimša vairākkārt vērsās Jelgavas novada pašvaldībā ar lūgumu izsniegt juridiskā pakalpojuma audita dokumentu kopijas, kurus Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji iesniedza Iepirkumu uzraudzības biroja komisijai. Jelgavas novada pašvaldība atteica izsniegt informāciju, jo pieteicēja prasītajiem dokumentiem noteikts ierobežotas pieejamības dokumentu statuss, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu.

Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā ar pieteikumu, lūdzot uzlikt pašvaldībai pienākumu izsniegt pieprasītos dokumentus.

AT arī vērš uzmanību, ka šī ir jau otrā šāda veida lieta un arī iepriekš tiesa atteikusies pieņemt pieteikumu un taisījusi lietā blakus lēmumu. Lietā, kuru AT skatīja 2013.gadā, Rīgas domes deputāts bija lūdzis informāciju Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” par uzņēmumā pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar sabiedriskā transporta izmantošanu bez maksas. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” pieteicējam atteica sniegt informāciju, jo pieteicēja prasītie dokumenti esot paredzēti SIA „Rīgas satiksme” iekšējai lietošanai un tajos ietvertā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. Toreiz ar blakus lēmumu tiesa informēja Rīgas domi, ka SIA „Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs savā darbībā pārkāpis Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu, nesniedzot prasīto dokumentu Rīgas domes deputātam.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv