Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.februārī rakstveida procesā izskatīja prasītāja pieteikumu par AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 13.maija sprieduma atcelšanu daļā par piedzītā kaitējuma atlīdzības apmēru un tiesāšanās izdevumiem sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. AT atzina, ka ar tiesas spriedumu piedzītās atlīdzības par morālo kaitējumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neatbilst apstākļiem, kas saskaņā ar Civilprocesa likuma 479.pantu var tikt atzīti par jaunatklātiem, tāpēc pieteikumu noraidīja. AT lēmums nav pārsūdzams.

AT lēmumā norādījusi, ka jaunatklāts apstāklis Civilprocesa likuma izpratnē ir tāds apstāklis, kas attiecas uz izskatītās prasības priekšmetu un pamatu un vienlaikus apstiprina vai apgāž lietā apstrīdētās tiesības. Tātad, lai apstākli atzītu par jaunatklātu Civilprocesa likuma 479.panta 1.punkta izpratnē, tam jāatbilst šādām pazīmēm: pirmkārt, tas var ietekmēt tiesas nolēmumu pēc būtības par labu pieteicēja tiesībām un interesēm, otrkārt, tam bija jāpastāv lietas izskatīšanas laikā un, treškārt, tas nebija un nevarēja būt zināms pieteikuma iesniedzējam. Pie tam nolēmuma atcelšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem ir pieļaujama vienīgi tad, ja tiek konstatētas visas norādītās pazīmes.

Savukārt pieteikumā minētie argumenti nav attiecināmi uz prasības priekšmetu un pamatu, tie nevar ietekmēt spriedumu pēc būtības, jo attiecas uz sprieduma izpildes procesu.

 

Ar AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 13.maija spriedumu daļēji tika apmierināta prasība pret SIA „Lattelecom” un SIA „Putns Bulbulis” (iepriekšējais nosaukums „Baltic Screen”) par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu. No SIA „Lattelecom” par labu prasītājam piedzīta atlīdzība 5000 Ls par nodarīto morālo kaitējumu un tiesāšanās izdevumi 250 Ls, kopā 5250 Ls; no SIA „Putns Bulbulis” par labu prasītājam piedzīta atlīdzība 340 Ls par nodarīto morālo kaitējumu un tiesāšanās izdevumi 76,50 Ls, kopā 416,50 Ls; no SIA „Lattelecom” un SIA „Putns Bulbulis” valsts labā piedzīti tiesāšanās izdevumi 8,72 Ls no katras. Pārējā daļā prasība noraidīta.

Iesniedzot pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, pieteicējs norādījis, ka ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) 2015.gada 11.maija lēmumu prasītājam noteikts pienākums 30 dienu laikā iemaksāt valsts budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli 1792,82 EUR un aprēķināto nokavējuma naudu 293,13 EUR par laika posmu no 2014.gada 18.jūnija līdz 2015.gada 11.maijam, kopā 2085,95 EUR. Tādējādi ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir aplikta summa, kas piespriesta no atbildētājas SIA „Lattelecom”. Minēto administratīvo aktu prasītājs 2015.gada 14.maijā apstrīdējis, bet VID ģenerāldirektore to atstājusi negrozītu.

Prasītāja ieskatā, tādējādi no SIA „Lattelecom” faktiski saņemtā atlīdzība ir par 28 % mazāka, nekā tā piedzīta prasītāja labā ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2013.gada 13.maija spriedumu. Tāds atlīdzības apmērs nepilda taisnīguma un samierināšanas funkciju, kā arī ir vairākas reizes zemāks nekā tas, ko parasti līdzīgās situācijās piešķir Eiropas Cilvēktiesību tiesa.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Ausgstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv