4.februārī Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta daļēji apmierināja Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” Tiesa aizliedza atbildētājai SIA „O.LANA” izmantot grafiskajai preču zīmei „RAFFAELLO” sajaucami līdzīgus apzīmējumus saistībā ar konditorejas izstrādājumiem. SIA „O.LANA” aizliegts veikt komercdarbību ar tortes „Rafael” iepakojumu, veikt šī iepakojuma ražošanu un toršu minētajā iepakojumā izplatīšanu, eksportu, uzglabāšanu un piedāvāšanu šādiem nolūkiem. Tiesa uzlika SIA „O.LANA” pienākumu pilnībā izņemt no tirdzniecības tortes „Rafael” iepakojumā viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Tāpat tiesa uzlika atbildētājai pienākumu par saviem naudas līdzekļiem publiskot šajā lietā spēkā stājušos tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu laikrakstos „Dienas Bizness” un „Бизнес&Балтия”viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Apelācijas instances tiesas spriedumu lietas dalībnieki 30 dienu laikā var pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

Beļģijas uzņēmumam „Soremartec S.A.” pieder starptautiski reģistrētas preču zīmes „RAFFAELLO” un Eiropas Kopienas vārdiskā preču zīme „RAFFAELLO”, Latvijā spēkā no 2004.gada 1.maija. Minētās preču zīmes reģistrētas attiecībā uz precēm 30.preču klasē, tostarp, uz konditorejas izstrādājumiem.

Prasītājs 2010.gada decembrī cēlis tiesā prasību par preču zīmju nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu, norādot, ka SIA „O.LANA” ražo un izplata konditorejas izstrādājumu – tortes ar nosaukumu „RAFAEL”. Prasītājs uzskata, ka šāds nosaukums ir sajaucami līdzīgs ar prasītāja reģistrēto plaši pazīstamo preču zīmi „RAFFAELLO” un atbildētājs sajaucami līdzīgo apzīmējumu „RAFAEL” lieto saistībā ar precēm, kas ir identiskas vai līdzīgas precēm, uz kurām reģistrētas prasītāja preču zīmes. Prasītājs uzskata, ka atbildētājs apzināti izveidojis prasītāja preču zīmēm līdzīgu apzīmējumu, lai patērētājam radītu asociācijas ar prasītāja produktiem, tādējādi veicinot sava produkta noietu. Atbildētāja prasību neatzīst, norādot, ka prasītāja preču zīme „RAFFAELLO” galvenokārt tiek izmantota konfekšu apzīmēšanai, bet atbildētājs apzīmējumu „RAFAEL” lieto toršu apzīmēšanai. Konfektes un tortes, kaut arī konditorejas izstrādājumi, pēc savas būtības ir atšķirīgi izstrādājumi. Bez tam, pretstatītie apzīmējumi gan pēc sava burtiskā, grafiskā, vizuālā un jēdzieniskā sastāva ir absolūti divi dažādi vārdi.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 17.novembrī Beļģijas uzņēmuma „Soremartec S.A.” prasību apmierināja.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv