Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.septembrī, rakstveida procesā izskatot pieteicēju blakus sūdzību, atcēla Administratīvās apgabaltiesas lēmumu par tiesvedības izbeigšanu daļā par pieteicēju pieteikumu un nodeva to izskatīšanai pēc būtības Administratīvajā apgabaltiesā.

Pieteicēji pārsūdzēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 20.februāra lēmumu Nr.44 „Par obligātā iepirkuma komponentēm un elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem no 2013.gada 1.aprīļa” daļā par apstiprināto obligātā iepirkuma komponenti. Administratīvā apgabaltiesa izbeidza tiesvedību lietā attiecībā uz pieteicējiem,kas ir saistītie lietotāji (mājsaimniecības), atzīstot, ka pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību iesniegt pieteikumu.

Augstākā tiesa lēmumā atzīst, ka saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piekto daļu un 30.panta trešo daļu publiskā tirgotāja elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Galalietotājs ir elektroenerģijas lietotājs, kurš pērk elektroenerģiju izlietošanai paša vajadzībām (galapatēriņam) (1.panta otrās daļas 11.punkts). Arī mājsaimniecības lietotājs ir galalietotājs, kurš pērk un izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzības (1.panta otrās daļas 13.punkts). Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”  34.2.apakšpunktu saistītais lietotājs proporcionāli tā elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti tirgotājam vai attiecīgajam sistēmas operatoram kopā ar elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu. Analoģisks regulējums ietverts arī Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 59.2.apakšpunktā.

No minētā izriet, ka saistītais lietotājs (mājsaimniecības lietotājs) kā galalietotājs tāpat kā galalietotāji – elektroenerģijas tirgus dalībnieki – sedz publiskā tirgotāja elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas proporcionāli tā elektroenerģijas patēriņa apjomam. Tādējādi obligātā iepirkuma komponentes skar arī pieteicēju kā saistīto lietotāju intereses. Šīs intereses pieteicēji var aizstāvēt, tikai pārsūdzot attiecīgo administratīvo aktu par obligātā iepirkuma komponentes apstiprināšanu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv