Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 18.martā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un Rīgas brīvostas pārvaldei uzlikts par pienākumu sniegt pieteicējam pieprasīto informāciju. Augstākā tiesa par pamatotu atzinusi pirmās instances tiesas secinājumu, ka Rīgas brīvostas pārvalde atbildi uz pieteicēja iesniegumu, adresējot to SIA „Pietiek.lv”, nav nosūtījusi to pieteicējam. Faktam, ka pieteicējs ir SIA „Pietiek.lv” īpašnieks un valdes loceklis, šajā gadījumā nav nozīmes, jo no iesnieguma skaidri izriet, ka pieteicējs pieprasīja informāciju no Rīgas brīvostas pārvaldes kā fiziska persona, nevis kā SIA „Pietiek.lv” amatpersona. Līdz ar to Rīgas brīvostas pārvaldei bija pienākums nosūtīt atbildi pieteicējam kā fiziskai personai, nevis adresējot to SIA „Pietiek.lv”. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka atbildot uz informācijas pieprasījumu, iestādei ir saistoša tikai tā informācija, kas norādīta pieprasījumā.

Lietā ir tālākminētie apstākļi:

Pieteicējs ar 2012.gada 11.jūlija iesniegumu vērsās Rīgas brīvostas pārvadē ar lūgumu iepazīties ar Rīgas brīvostas pārvaldnieka izdotajiem rīkojumiem par prēmiju izmaksu no Rīgas brīvostas pārvaldes līdzekļiem sev un saviem radiniekiem laikā no 2003.gada decembra līdz 2007.gadam ieskaitot. 2012.gada 19.jūlijā Rīgas brīvostas pārvalde sniedza atbildi, to adresējot SIA „Pietiek.lv”. Atbildē norādīts, ka ar konkrēto informāciju iespējams iepazīties klātienē, ierodoties Rīgas brīvostas pārvaldē.

Pieteicējs iesniedza pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, norādot, ka likumā noteiktajā termiņā nav saņēmis atbildi uz iesniegumu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Administratīvā rajona tiesa 2013.gada 30.augustā pieteikumu apmierināja, uzliekot par pienākumu pārvaldei sniegt pieprasīto informāciju un apmierināt pieteicēja prasījumu par morālā kaitējuma atlīdzinājumu, uzliekot pienākumu Rīgas brīvostas pārvaldei rakstveidā atvainoties pieteicējam par tiesību aizskārumu, kas nodarīts ar Rīgas brīvostas pārvaldes prettiesisko rīcību.

Kasācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza Rīgas brīvostas pārvalde.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv