Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 27.novembrī daļēji apmierināja Neivakenas vecticībnieku draudzes prasību pret Latvijas valsti Finanšu ministrijas personā. Apelācijas instances tiesa atzina draudzes īpašuma tiesības uz baznīcas ēku, bet noraidīja draudzes īpašuma tiesības uz zemi 0,1 ha platībā. Tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 13.novembrī, vērtējot LR Finanšu ministrijas un Neivakenas vecticībnieku draudzes pārstāvju iesniegtās apelācijas sūdzības par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums būs pieejams 11.decembrī un no pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.

Draudze ar prasību tiesā vērsās 2011.gada decembrī, lūdzot atzīt, ka Neivakenas vecticībnieku draudze ir Jaunpagasta vecticībnieku draudzes īpašuma tiesību pārmantotāja, atzīt īpašuma tiesības uz baznīcas ēku un zemes gabalu 0,1 ha platībā Jaunpagastā, Virbu pagastā, Talsu novadā. Prasība pamatota uz likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskām organizācijām” 15.pantu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Kurzemes apgabaltiesa 2012.gada 22.maijā prasību apmierināja daļēji, atzīstot draudzes īpašuma tiesības uz zemi 0,1 ha platībā, bet noraidot īpašuma tiesības uz baznīcas ēku.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv