Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 21.janvārī daļēji apmierināja akciju sabiedrības „Grindeks” prasību pret akciju sabiedrību „Olainfarm” un atzina par spēkā neesošu preču zīmes „MIDOLAT" "МИДОЛАТ” reģistrāciju no tās reģistrācijas dienas attiecībā uz 5.klases precēm „farmaceitiskie preparāti”. Tiesa aizliedza akciju sabiedrībai „Olainfarm”izmantotvārdiskos apzīmējumus „MILDRONĀTS”, „MIDOLAT” un „МИДОЛАТ” attiecībā uz 5.klases precēm „farmaceitiskie preparāti”, tostarp minēto apzīmējumu lietošanu (uzdrukāšanu, piestiprināšanu) uz precēm vai to iepakojuma, preču piedāvāšanu, laišanu tirgū vai uzglabāšanu šādiem nolūkiem saistībā ar šiem apzīmējumiem, preču importu vai eksportu saistībā ar šiem apzīmējumiem, minēto apzīmējumu izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā. Tiesa uzlika pienākumu akciju sabiedrībai „Olainfarm”iznīcināt visas zāles un to iepakojumu, kas marķēti ar vārdiskajiem apzīmējumiem „MILDRONĀTS”, „MIDOLAT” un „МИДОЛАТ”viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Tāpat tiesa uzlika pienākumu akciju sabiedrībai „Olainfarm” par saviem naudas līdzekļiem publiskot šajā lietā spēkā stājušos tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu laikrakstā „Dienas Bizness” un pilnībā šajā lietā spēkā stājušos tiesas spriedumu Interneta portālā www.delfi.lvviena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Prasību pārējā daļā – par zaudējumu atlīdzības, morālā kaitējuma atlīdzības un likumisko procentu piedziņu un pienākuma uzlikšanuatsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības zāles, kas marķētas ar vārdiskajiem apzīmējumiem „MIDOLAT” un „МИДОЛАТ” – tiesa noraidīja.

Apelācijas instances tiesa noraidīja pilnīgi akciju sabiedrības „Olainfarm” pretprasību pret akciju sabiedrību „Grindeks” par Latvijas Republikas preču zīmju „MILDRONĀTS”, „МИДОЛАТ” un „MILDRONATE” un Eiropas Kopienas preču zīmes „MILDRONATE” reģistrāciju atzīšanu par spēkā neesošām. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sastādīts 4.februārī un pēc pilna nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt AT Civillietu departamentā.

AT Civillietu tiesu palāta lietu tiesas sēdē izskatīja 7.janvārī sakarā ar akciju sabiedrības „Grindeks” apelācijas sūdzību un akciju sabiedrības „Olainfarm” pretapelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu.

Prasītāja AS „Grindeks” ar prasību tiesā vērsās 2010.gada jūlijā, lūdzot atzīt par spēkā neesošu preču zīmes „MIDOLAT" "МИДОЛАТ” reģistrāciju no tās reģistrācijas dienas attiecībā uz 5. klases precēm „farmaceitiskie preparāti”, pārtraukt un aizliegt izmantot atbildētājai AS „Olainfarm” vārdiskos apzīmējumus „MIDOLAT" "МИДОЛАТ” attiecībā uz 5 klases precēm „farmaceitiskie preparāti”, atsaukt un pilnībā izņemt no tirdzniecības, iznīcināt visas zāles, kas marķētas ar vārdiskajiem apzīmējumiem „MIDOLAT" "МИДОЛАТ”, kā arī uzlikt par pienākumu AS „Olainfarm” publiskot spēkā stājušos spriedumu laikrakstā „Dienas bizness” un interneta portālā „Delfi”. Prasītāja norādījusi, ka atbildētājs uz sava vārda 2008.gada jūnijā pieteicis reģistrācijai vārdisko preču zīmi „MIDOLAT" "МИДОЛАТ” un tā 2009.gada 20.augustā reģistrēta attiecībā uz 5.klases precēm. Prasītājam pieder preču zīmju saime, tai skaitā plaši pazīstamās vārdiskās preču zīmes „MILDRONĀTS” un „MILDRONATE”, gan arī kombinētās preču zīmes „MILDRONĀTS”. Visām minētajām preču zīmēm ir agrāks prioritātes datums nekā apstrīdētajai un visas prasītāja preču zīmes reģistrētas uz precēm 5. preču klasē. Prasītāja ieskatā atbildētājs vārdiskos apzīmējumus „MIDOLAT" "МИДОЛАТ” ir izveidojis tā, lai patērētājiem radītu asociāciju ar prasītājam piederošajām preču zīmēm. Uzskata, ka starp salīdzināmajiem apzīmējumiem pastāv vizuāla un fonētiska līdzība, ka atbildētājs ir imitējis prasītāja plaši pazīstamās preču zīmes „MILDRONĀTS" "МИЛДРОНАТ” un „MILDRONATE”, apzināti izveidojot vārdisku apzīmējumu, kas, lai arī nav identisks, tomēr līdzības ziņā vidusmēra patērētājam var radīt priekšstatu, ka zālēm „MIDOLAT" "МИДОЛАТ” ir saistība ar prasītāju.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 19.augustā AS „Grindeks” prasību noraidīja. Pirmās instances tiesa arī noraidīja AS „Olainfarm” pretprasību pret akciju sabiedrību „Grindeks” par Latvijā reģistrēto preču zīmju "MILDRONĀTS", "МИЛДРОНАТ", "MILDRONATE" un Eiropas Kopienas preču zīmes "MILDRONATE" reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv