Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīja politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” (turpmāk – partija „Saskaņa”) pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 22.oktobra lēmuma Nr.116 „Par 12.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Augstākā tiesa atzina, ka pieteikums ir noraidāms.

Lietas izskatīšanā Augstākā tiesa vadījās no kritērija, ka vēlēšanu rezultātus ir pamats atcelt, ja tiek konstatēti vēlēšanu rezultātus ietekmējoši pārkāpumi. Par tādiem uzskatāmi pārkāpumi, kuru rezultātā tiek ietekmēts vēlēšanu iznākums.

Augstākā tiesa izvērtēja partijas „Saskaņa” pieteikumā izteikto prasījumu – atcelt vēlēšanu rezultātus Latgales vēlēšanu apgabalā pilnībā vai kādā daļā. Tas nozīmē, ka tiesa pievērsās arī atsevišķiem vēlēšanu iecirkņiem.

Lietās, kurās tiek pārsūdzēti Saeimas vēlēšanu rezultāti, Saeimas vēlēšanu likums paredz divus būtiskus noteikumus. Pirmkārt, Augstākajai tiesai lieta ir jāizskata septiņu dienu laikā. Otrkārt, pierādīšanas pienākums ir uzlikts pieteikuma iesniedzējam. Ņemot vērā šos noteikumus, Augstākā tiesa likumā noteiktajā termiņā izvērtēja partijas „Saskaņa” iesniegtos rakstveida pierādījumus, uzklausīja lieciniekus, izvērtēja Drošības policijas iesniegtos materiālus.

Pēc visu pierādījumu rūpīgas izvērtēšanas Augstākā tiesa secināja, ka pierādījumi nav pietiekoši, lai šīs lietas ietvaros konstatētu pārkāpumus, kuri būtu ietekmējuši vēlēšanu iznākumu kādā vēlēšanu iecirknī vai Latgales vēlēšanu apgabalā kopumā.

Tiesas rīcībā esošie pierādījumi ļāva izdarīt secinājumu tikai par atsevišķām pretlikumīgām darbībām. Taču to apjoms nebija pietiekams, lai ar pārliecinošu ticamību secinātu, ka ir notikuši pārkāpumi, kuru rezultātā ticis ietekmēts vēlēšanu iznākums. Līdz ar to, ņemot vērā tiesas rīcībā esošo pierādījumu apjomu, Augstākajai tiesai nebija pamata apmierināt partijas „Saskaņa” pieteikumu.

Tajā pašā laikā tiesa neguva pārliecinošu izskaidrojumu deputāta kandidāta no partijas „Vienotība” Dzintara Zaķa gūtajiem panākumiem vēlēšanās, ņemot vērā iepriekš Latgalē notikušo vēlēšanu rezultātus un pirms 12.Saeimas vēlēšanām veikto aptauju datus.

Tas, ka Augstākā tiesa ir noraidījusi partijas „Saskaņa” pieteikumu, nenozīmē, ka kriminālprocesā nevar tikt iegūti pārliecinoši pierādījumi par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem. Saeimas vēlēšanu likums paredz, ka, saņemot notiesājošu spriedumu krimināllietā, Centrālā vēlēšanu komisija var lemt par mandātu sadali. Kā tiesas sēdē apliecināja Centrālā vēlēšanu komisija, tas neizslēdz arī mandātu pārdali starp politiskajām partijām.

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments