Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 19.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Valsts ieņēmumu dienesta lēmums un pieteicējam uzlikts pienākums samaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli no pensijas, kura tiek maksāta par priekšlaicīgu pensionēšanos, pārtraucot lauksaimniecisko darbību. Augstākā tiesa atzīst, ka apgabaltiesas spriedumā ietvertā motivācija (ievērojot arī pirmās instances tiesas spriedumā ietverto motivāciju, kurai apgabaltiesa pievienojusies) ir pareiza, norādot, ka minētā pensija neiekļaujas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā kā vecuma pensija, tādēļ nodoklis nebija jāietur ienākumu izmaksātājam, bet gan ienākumu saņēmējam.

Pieteicējs 2010.gadā saņēma no Lauku atbalsta dienesta maksājumus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantijas izdevumu daļas Lauku attīstības plāna 9.3.pasākuma „Priekšlaicīga pensionēšanās” ietvaros – priekšlaicīgo pensiju. Valsts ieņēmumu dienests konstatēja, ka pieteicējs no minētajiem ienākumiem nav samaksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzlika pieteicējam attiecīgu pienākumu, kā arī aprēķināja nokavējuma naudu. Pieteicējs, uzskatot, ka nodoklis bija jāietur ienākuma izmaksātājam, iesniedza administratīvajā tiesā pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu.

Administratīvā rajona tiesa ar 2012.gada 30.oktobra spriedumu pieteikumu noraidīja. Tiesa konstatēja, ka kopš 2010.gada 1.janvāra no likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas svītrots 22.punkts. Atbilstoši šai normai summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, netika ietvertas gada apliekamajā ienākumā un ar nodokli netika apliktas. Atbilstoši likuma grozījumu anotācijā norādītajam ar šiem grozījumiem paredzēts apliekamajā ienākumā iekļaut arī valsts vai Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai. Tādējādi tiesa secināja, ka atbalsta maksājumi lauku attīstībai ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Saņemtie maksājumi nav uzskatāmi par pensiju likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas 10.punkta izpratnē, no kuras nodoklis jāietur ienākuma izmaksātājam.

Apgabaltiesa, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, ar 2014.gada 28.aprīļa spriedumu pieteikumu noraidīja. Apgabaltiesa, ņemot vērā konkrētā atbalsta mērķus (nodrošināt ienākumu gados vecākiem lauksaimniekiem, kas nolemj pārtraukt lauksaimniecisko darbību, un veicināt šādu lauksaimnieku nomaiņu ar lauksaimniekiem, kas vajadzības gadījumā spēj uzlabot palikušo lauku saimniecību ekonomisko dzīvotspēju) un atsaucoties uz Eiropas Savienības Tiesas nostādnēm, atzina, ka pieteicējam izmaksātais atbalsts nav uzskatāms par pensiju sociālās apdrošināšanas sistēmas ietvaros. Minētie ienākumi atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas 21.punktam kopsakarā ar šā likuma 9.pantu ir cits ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākumu veids. Savukārt atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 4.panta pirmās daļas 3.punktam un šā panta otrajai daļai pieteicējam pašam no šiem ienākumiem bija jāaprēķina un jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv