Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 26.februārī tiesas sēdē izskatīja lietu, kurā vairākas bankas iesniegušas pieteikumu par Konkurences padomes lēmumu, ar kuru konstatēts Konkurences likuma pārkāpums šo banku darbībās un tām piemērots naudas sods. Tiesa lietu izskatīja sakarā ar AS „Swedbank”, AS „PrivatBank”, AS „Trasta komercbanka”, AS „Expobank”, AS „SEB banka”, AS „DnB banka”, AS „Latvijas Krājbanka”, AS „Rietumu Banka”, AS „Baltic International Bank” un VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (bijusī VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”) kasācijas sūdzībām par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteikums noraidīts. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 243.panta pirmajā daļā noteiktajam, paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 28.martā.

Lietā ir strīds par to, vai pieteicēju – vairāku banku – darbībās ir konstatējams Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpuma sastāvs. Minētā tiesību norma noteic, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem.

Konkurences padomes lēmumā atzīts, ka pārkāpums izpaužas tādējādi, ka bankas (pieteicējas) ir vienojušās par starpbanku komisijas maksu piemērošanas un apmaksas principu par karšu maksājumiem POS terminālos un internetā, kas ir konkurenci kavējoša, ierobežojoša un deformējoša darbība.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Administratīvā apgabaltiesa 2013.gada 24.maijā pieteikumu noraidīja.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv