Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 17.septembrī rakstveida procesā izskatīja prokurora kasācijas protestu un apsūdzētās kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Ar Augstākās tiesas lēmumu nolemts apmierināt prokurora kasācijas protestu un atcelt Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 18.februāra spriedumu daļā, ar kuru atstāts negrozīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2013.gada 11.jūlija spriedums par apsūdzētās atzīšanu par vainīgu un sodīšanu pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98.panta (likuma redakcijā no 1995.gada 1.novembra) par slepkavības izdarīšanu un lietu šajā daļā nodot jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa atzīst par pamatotu prokurora protestā minēto, ka, izskatot lietu, apelācijas instances tiesa nav pilnībā izvērtējusi prokurora apelācijas protestā minētos argumentus par to, ka apsūdzētās darbības būtu kvalificējamas pēc Latvijas Kriminālkodeksa 99.panta 1.punkta par slepkavības izdarīšanu, ja tai bijis mantkārīgs raksturs, nevis pēc Kriminālkodeksa 98.panta, kā to atzina 1.instances tiesa. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar mūža ieslodzījumu par sava bērna slepkavības izdarīšanu pastiprinošos apstākļos, vainīgajai apzinoties, ka cietušais atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sodīta ar brīvības atņemšanas sodu par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, spriedums atstāts negrozīts, bet apsūdzētās kasācijas sūdzība, kurā apsūdzētā lūdz nenoteikt viņai mūza ieslodzījumu, noraidīta. Lietu atceltajā daļā nosūtīs jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā. AT Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams.

Latvijas Kriminālkodeksa 99.panta 1.punkts par slepkavības izdarīšanu aiz mantkārības paredz maksimālo sodu mūža ieslodzījumu. Apsūdzētajai pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98.panta par slepkavības izdarīšanu ar pirmās instances tiesas spriedumu ir noteikts sods brīvības atņemšana uz 10 gadiem.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu un Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētā tika atzīta par vainīgu un sodīta ar mūža ieslodzījumu par sava bērna slepkavības izdarīšanu pastiprinošos apstākļos, vainīgajai apzinoties, ka cietušais atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sodīta ar brīvības atņemšanas sodu par sava bērna tīšu noslepkavošanu, par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu. Bērnu mātes, kas ir bijusī medmāsa, noziedzīgo darbību rezultātā, divi viņas bērni miruši un vienam konstatēts redzes zudums.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv