Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 29.janvārī atstāja negrozītu AT Civillietu tiesu palātas 2011.gada 27.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret SIA „Rīgas Dzemdību nams” un par labu prasītājai piedzīta Ls 3000 atlīdzība par morālo kaitējumu sakarā ar pacientes tiesību aizskārumu. Kasācijas instances tiesa lietu slēgtā tiesas sēdē izskatīja 15.janvārī sakarā ar prasītājas kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu.

Prasītāja prasību tiesā cēlusi 2003.gada jūnijā. Prasības pieteikumā norādīts, ka prasītājai 2002.gada aprīlī Rīgas pilsētas Dzemdību namā piedzimis dēls, kurš atbildētājas darbinieku nepareizi sniegtās dzemdību palīdzības dēļ kļuvis par invalīdu. Tā kā līdz dzemdību sākumam bērns bijis vesels, prasītāja uzskata, ka veselības bojājums bērnam iegūts ārsta un vecmātes nepareizi vadīto dzemdību laikā.

Kā pirmās, tā apelācijas instances tiesa prasību noraidīja. Senāts, izskatot lietu sakarā ar prasītājas iesniegtu kasācijas sūdzību, 2009.gada 16.decembrī apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai AT Civillietu tiesu palātā.

Izskatot lietu atkārtoti apelācijas kārtībā, AT Civillietu tiesu palāta 2011.gada 27.decembrī prasību apmierināja daļēji un piedzina par labu prasītājai atlīdzību par morālo kaitējumu Ls 3000 sakarā ar pacientes tiesību aizskārumu. Tiesa noraidīja prasību daļā par zaudējumu piedziņu, personiskās informācijas prettiesisku izpaušanu un sakarā ar sakropļojumu. Tāpat tiesa piedzina no DzN valsts ienākumos tiesas izdevumus Ls 222,47.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv