Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 17.decembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts banku pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu. Ar iestādes lēmumu konstatēts Konkurences likuma pārkāpums banku darbībās un tām piemērots naudas sods. Augstākā tiesa atzīst, ka apgabaltiesa ir pārbaudījusi pārsūdzētajā lēmumā ietverto argumentāciju un pamatojumu tam, ka vienošanās par komisijas maksām ir ietekmējusi situāciju tirgū. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

Šī gada martā Augstākā tiesa bija apturējusi tiesvedību lietā, līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedums. Eiropas Savienības Tiesā kā apelācijas instancē bija ierosināta lieta par Vispārējās tiesas spriedumu lietā. Lietā izskatīti MasterCard lēmumi, ar kuriem noteiktas daudzpusējas starpbanku komisijas maksas. Vispārējās tiesas sprieduma 139.-140.punktā izteikti apsvērumi par to, kā vērtējams pret konkurenci vērstais mērķis un pret konkurenci vērstās sekas. Tagad, kad stājies spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedums minētajā lietā, Augstākās tiesas ieskatā tajā izteiktās atziņas nevar kalpot par pamatu apgabaltiesas sprieduma un secīgi arī pārsūdzētā lēmuma atcelšanai.

Lietā strīds ir par to, vai pieteicēju – AS „Swedbank”, AS „Akciju komercbanka „Baltikums””, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, AS „Rietumu Banka”, AS „Trasta komercbanka”, AS „Baltic International Bank”, AS „DnB NORD Banka”, AS „LTB Bank”, AS „SEB banka”, AS „PrivatBank” un AS „Latvijas Krājbanka” – darbībās ir konstatējams Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpuma sastāvs. Minētā tiesību norma noteic, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem.

Konkurences padomes lēmumā atzīts, ka pārkāpums izpaužas tādējādi, ka bankas (pieteicējas) ir vienojušās par starpbanku komisijas maksu piemērošanas un apmaksas principu par karšu maksājumiem POS terminālos un internetā, kas ir konkurenci kavējoša, ierobežojoša un deformējoša darbība. Ar Konkurences padomes lēmumu bankām uzlikts naudas sods: AS „Akciju komercbanka „Baltikums”” Ls 1364,25, AS „Baltic International Bank” Ls 2679,64, AS „DnB NORD Banka” Ls 167 466, AS „Swedbank” Ls 2 830 374, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Ls 55 594,24, AS „Latvijas Krājbanka” Ls 259 006,50, AS „LTB Bank” Ls 500, AS „PrivatBank” Ls 5486, AS „Rietumu Banka” Ls 103 927,20, AS „SEB banka” Ls 558 744,55, AS „Trasta komercbanka” Ls 2595,88 apmērā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv