Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 19.septembrī, rakstveida procesā izskatot Spānijas uzņēmuma Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (turpmāk – CAF) blakus sūdzību, atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts CAF lūgums pieaicināt lietā kā trešo personu SIA „CAF Latvia”. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

CAF savu blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu balstījusi uz argumentu, ka Stadler Bussnang AGpieteikuma apmierināšanas gadījumā strīdā ar AS „Pasažieru vilciens” un Spānijas uzņēmumu CAF, SIA „CAF Latvia” radīsies zaudējumi. Augstākā tiesa, izvērtējot lietā esošos pierādījumus atzīst, ka nepastāv tieša cēloņsakarība starp spriedumu, ar kuru, iespējams, varētu tikt atzīts par spēkā neesošu līgums par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu piegādi, un SIA „CAF Latvia” radīto zaudējumu. Iespējamie zaudējumi SIA „CAF Latvia” kā CAF apakšuzņēmumam ir saistīti ar apstākli, ka CAF nespēs pildīt privāttiesisko vienošanos, kas pastāv starp CAF un SIA „CAF Latvia”. Tādējādi iespējamo zaudējumu rašanās SIA „CAF Latvia” izriet no vienošanās starp CAF un SIA „CAF Latvia”, nevis no līguma par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu piegādi, kas noslēgts starp AS „Pasažieru vilciens” un CAF. Turklāt Augstākā tiesa atzīst par pamatotu arī pirmās instances tiesas secinājumu – ja CAF nespēs pildīt pienākumus, kas izriet no vienošanās starp CAF un SIA „CAF Latvia”, SIA „CAF Latvia” varēs vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

2012.gada 1.oktobrī Administratīvajā rajona tiesā saņemts Šveices uzņēmuma Stadler Bussnang AG pieteikums par 2012.gada 2.aprīlī starp AS „Pasažieru vilciens” un Spānijas uzņēmumu Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. noslēgtā līguma par jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu piegādi atzīšanu par spēkā neesošu.

2014.gada 26.maijā saņemts trešās personas CAF lūgums pieaicināt lietā kā trešo personu bez patstāvīgiem prasījumiem atbildētāja pusē arī SIA „CAF Latvia”.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv