Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 26.jūnijā noraidīja "E.l. du Pont de Nemours and Company" prasību pret "Actavis Group Hf" par papildu aizsardzības sertifikāta piešķirto tiesību pārkāpuma atzīšanu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sagatavots 10.jūlijā un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

Civillietu tiesu palāta lietu tiesas sēdē izskatīja 17.jūnijā sakarā ar E.l. du Pont de Nemours and Company apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru prasība noraidīta.

Prasītājai E.l. du Pont de Nemours and Company līdz 2010.gada 1.decembrim piederēja Latvijas Republikā spēkā esošs papildu aizsardzības sertifikāts zālēm uz vielu Losartāns, kuru aizsargāja Latvijas pamatpatents Nr.5713. Atbildētāja Actavis Group Hf2010.gada 3.martā iesniegusi iesniegumus par zāļu „Losartan Actavis 50mg” un „Losartan Actavis 100mg” iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā. Prasītāja konstatējusi, ka atbildētāja jau 2010.gada 18.februārī ir saskaņojusi zāļu iepakojumu ”Losartan Actavis 50mg” un ”Losartan Actavis 100mg” marķējumu un 2010.gada 25.februārī zāļu lietošanas instrukciju un zāļu aprakstu. Saskaņā ar minētājos dokumentos atrodamo informāciju, zāles ”Losartan Actavis 50mg” un ”Losartan Actavis 100mg” satur vielu ”losartanum kalicum”. Viela „losartanum kalicum” satur losartānu, kuru aizsargāja prasītājai piederošais sertifikāts. Prasītāja uzskata, ka atbildētāja ir pārkāpusi prasītājas tiesības, kuras tai piešķīra sertifikāts.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2011.gada 28.oktobrī prasību noraidīja. Tiesa atzina, ka lietā esošie pierādījumi un tiem piemērojamie tiesību akti nerada pamatu dokumentu kopuma iesniegšanu atzīt par prasītājas tiesību pārkāpumu. Ražotājam nevar tikt likti šķēršļi patenta spēkā esamības termiņa beigās veikt administratīvas darbības, lai sagatavotos ienākt tirgū ar brīdi, kad patents zaudēs spēku. Pirmās instances tiesas ieskatā ir jābūt taisnīgam samēram starp patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieka tiesībām uz izgudrojuma izmantošanu līdz patenta (sertifikāta) termiņa beigām un patentbrīvo zāļu ražotāju tiesībām iesaistīties tirgū uzreiz pēc patenta (sertifikāta) termiņa beigām. Tiesa atzina, ka konkrētajos faktiskajos apstākļos, dokumentu iesniegšanas laiks - 2010.gada 3.marts - ir atzīstams par saprātīgu un samērīgu, lai administratīvās procedūras tiktu pabeigtas līdz sertifikāta beigu termiņam. Tas, ka lēmums ir ticis pieņemts ātrāk par sertifikāta darbības termiņa beigām, nerada pamatu uzskatīt, ka atbildētājas nolūks ir bijis pārkāpt prasītāja tiesības, jo savā 2010.gada 31.maija vēstulē atbildētāja Veselības ekonomikas centram ir izteikusi lūgumu iekļaut medikamentus kompensējamo zāļu sarakstā pēc patenta termiņa beigām.

AT Civillietu tiesu palāta 26.jūnijā noraidīja arī prasītājas E.l. du Pont de Nemours and Company prasību pret KRKA, d.d., Novo mesto. Arī šajā lietā strīds ir par papildu aizsardzības sertifikāta piešķirto tiesību pārkāpuma atzīšanu, prasītājai uzskatot, ka atbildētāja KRKA, d.d., Novo mesto ir pārkāpusi prasītājai ar sertifikātu piešķirtās tiesības uz vielu Losartāns. Arī šajā strīdā ar pirmās instances tiesas spriedumu prasība noraidīta. Apelācijas instances tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja 17.jūnijā. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sagatavots 10.jūlijā un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.