Augstākās tiesas Krimināllietu departaments atstāja negrozītu Krimināllietu tiesu palātas 2013.gada 23.maija spriedumu daļā par apsūdzētās atzīšanu par vainīgu krāpšanā un dokumentu viltošanā, bet atcēla spriedumu daļā par otru apsūdzēto sakarā ar viņas nāvi.

Ar Krimināllietu tiesu palātas spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu krāpšanā un dokumentu viltošanā, kā galīgo sodu viņai nosakot naudas sodu 80 minimālo mēnešalgu jeb 22 765,95 eiro (16 000 latu) apmērā, konfiscējot viņai arestētos naudas līdzekļus AS ,,Parex banka" norēķinu kontā.

Arī otru lietā apsūdzēto apelācijas tiesa atzina par vainīgu krāpšanā un dokumentu viltošanā un galīgo sodu noteica naudas sodu 40 minimālo mēnešalgu jeb 11 382,97 eiro (8000 latu) apmērā, konfiscējot arestētos apsūdzētajai piederošos naudas līdzekļus.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 481.panta pirmās daļas 1.punktu tiesa izbeidz kriminālprocesu vai tā daļu gadījumā, ja iztiesāšanas laikā tā konstatē šā likuma 377.panta 3.-10.punktā norādītos apstākļus, kas nepieļauj kriminālprocesu. Savukārt Kriminālprocesa likuma 377.panta 5.punkts noteic, ka kriminālprocesu nedrīkst uzsākt, bet uzsāktais process jāizbeidz, ja persona, kura saucama vai saukta pie kriminālatbildības, ir mirusi, izņemot gadījumus, kad process nepieciešams, lai mirušo reabilitētu.

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams.

Apsūdzība abām sievietēm tika celta saistībā ar krāpšanu pret partneri – SIA "Imperius" 50% kapitāldaļu īpašnieku, kurš lietā atzīts par cietušo. SIA „Imperius” bija iegādājies īpašumā 49 nekustamā īpašuma objektus. Kad uzņēmuma dibinātājiem un valdes locekļiem radās nodoms SIA pārdot, kā rezultātā īpašnieki iegūtu katrs 50% no peļņas, apsūdzētās sasauca fiktīvu dalībnieku sapulci ar mērķi palielināt pamatkapitālu, pārdalot kapitāla daļu proporciju starp SIA dalībniekiem. Lietā par cietušo atzītais bijušais SIA valdes loceklis nav ticis informēts par šo sapulci. Palielinot pamatkapitālu un atbrīvojot no valdes locekļa amata cietušo, apsūdzētās ar viltu ieguva cietušajam piederošās tiesības uz 45% SIA pamatkapitāla, kura vērtība tajā laikā bija ne mazāk kā 1 481 209,55 eiro (1 041 000 latu).

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa apsūdzētās pilnībā attaisnoja pret viņām celtajā apsūdzībā. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta atcēla pirmās instances spriedumu un atzina apsūdzētās par vainīgām.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211