Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 66 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 24 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par konta precizēšanu lēmumā. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana un vienā lietā papildsprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 24 blakus sūdzības.

AT Krimināllietu tiesu palātai tiesas sēdē paredzēts izskatīt sešas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības, vienā lietā saņemtas gan apelācijas sūdzības, gan prokurora apelācijas protests par pirmās instances tiesas spriedumu. Divas lietas kasācijas instances tiesa nodevusi apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai. Vienu lietu izskatīs rakstveidā procesā sakarā ar iesniegumu par soda izpildes jautājumiem.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      10.martā Civillietu tiesu palātā paredzēts atkārtoti apelācijas kārtībā skatīt prasību pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas Ls 882 700 un procentu Ls 529 620 piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. AT Civillietu departaments pērn jūnijā nodeva lietu jaunai izskatīšanai. Kasācijas instances tiesa atzina, ka brīdī, kad lieta tika izskatīta apelācijas instances tiesā, vēl nebija taisīts ECT Lielās palātas spriedums lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju”, kurā sniegts izvērsts vērtējums par īpašuma un zemes reformu Latvijā un atsevišķām personām atjaunotām īpašuma tiesībām uz konkrētu zemesgabalu. Kasācijas instances tiesa atzina, ka ECT spriedumā lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju” paustās atziņas par taisnīgas atlīdzības apmēra un samērīguma vērtēšanas kritērijiem, kādi piemērojami abos līdzīga rakstura strīdos, dod pamatu izvērtēt šo atziņu piemērošanu arī izskatot prasītājas prasību. (Lieta PAC-728/2014).

2)      10. - 14.martā Krimināllietu tiesu palātā paredzēts izskatīt prokurora apelācijas protestu un vairāku apsūdzēto un viņu aizstāvju apelācijas sūdzības par Zemgales apgabaltiesas spriedumu tā saucamajā Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas, kā arī Tukumā un Jūrmalā notikušo zādzību un laupīšanu lietā. Lietā apsūdzētas septiņas personas. Ar pirmās instances tiesas spriedumu viens apsūdzētais sodīts ar mūža ieslodzījumu, viens ar 20 gadu un viens ar 18 gadu cietumsodu. Trīs apsūdzētie sodīti ar brīvības atņemšanu uz 13 gadiem. Vienam apsūdzētajam, kurš apsūdzēts epizodē par zādzību Jūrmalā, tiesa piesprieda nosacītu brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem. Tiesa apmierināja arī vairākas kaitējuma kompensācijas par labu cietušajiem. (Lieta PAK-106/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv